Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroniming op zijde (scoliosis); 2) naar achteren (kyphosis); 3) naar voren {lordosis). Van deze verschillende soorten van ruggegraatsverkrommingen zijn gewoonlijk meerderen met elkander verbonden. Waar kyphosis aanwezig is , daar heeft lager altijd in een' half zoo sterken graad , als boven de ruggewervelen naar buiten uitwijken, eene verkromming naar binnen plaats. De Scoliosis wordt meestal afzonderlijk waargenomen, evenwel komt zij nu en dan met kyphosis vereenigd voor.

De afwijking van de wervelenkolom op zijde, veroorzaakt aanvankelijk eenen verschillenden stand der schouders, de een staat hooger dan de andere , het ligchaam helt naar de tegenovergestelde zijde der uitwijking, de eene zijde van den rug is voller, de andere hol en minder gevuld, en men merkt hierbij tusschen de laatste valsche ribben en het darmbeen eene kleine plooi in de huidbekleedselen, welke zich vergroot, naarmate de verkromming der ruggegraat toeneemt. Met de toenemende uitwijking naar de zijde , ontstaat er eene verdraaijing der wervelenkolom ; de doornachtige uitsteekselen draaijen naar de zijde der uitwijking. De geheele romp wordt allengskens gebogen , de ribben volgen de verdraaijing van de wervelenkolom , zijn aan de holle zijde vlakker , aan de bolle zijde aan hun achterste gedeelte sterker gebogen. Het borstbeen is meestal scheef en naar de holle zijde der verkromming gebogen. Heeft de verkromming aan het bovenste gedeelte van den rug plaats, zoo wordt de stand der schouderbladeren zeer veranderd. Verkrommingen aan het onderste deel van de wervelenkolom misvormen de houding van het ligchaam minder dan aan het bovenste gedeelte.

Bij de kyphosis vormen de doornachtige uitsteekselen eene bolle verhevenheid en de ligchamen der wervelen eene buiging, wier holte binnenwaarts gekeerd is; dezelve vallen, als het ware, te zamen daar de bovensten tot de ondersten naderen.

Bij de lordosis, de zeldzaamste van alle ruggegraatsverkrommingen, vormen de wervelen naar voren een' bollen boog en de doornachtige uitsteekselen worden alzoo door eene holle buiging tot elkander gebragt.

De ruggegraatsverkromming misvormt niet alleen den uitwendigen vorm , maar brengt ook nog eene menigte andere nadeelen aan. Door den hoogeren graad van /Scoliosis worden de ingewanden der borst en buikholte op verschillende wijze verplaatst, waardoor de omloop van het bloed in de longen gehinderd wordt, moeijelijke ademhaling, engborstigheid, stoornis der spijsvertering, enz., ontstaan. De lordosis, welke gewoonlijk alleen in de lendenstreek waargenomen wordt, veroorzaakt voornamelijk vernaauwing der conjugata van het kleine bekken , eene te groote helling van hetzelve , overhangenden buik en neiging tot breuken.

Bij het onderzoek der , aan verkromming der ruggegraat lijdende kinderen , geeft men acht op de plaatsing der schouderbladeren en hunnen stand , ten opzigte der heupbeenderen, de rigting der sleutelbeenderen ,

Sluiten