Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opslorpend vaatstelsel, de opgeloste deelen der zwerende weefsels, benevens do etter, door verschillende organen allengskens wederom afgescheiden , de verdere verwoestingen door eene doelmatige behandeling tegen gegaan, en daardoor de zeer gezonkene levensverrigtingen en krachten , somwijlen nog tot haren gewonen staat kunnen terug gebragt worden. Hebben evenwel lymphe en etter zich reeds eenen weg naar buiten gebaand , zoo is de kurist zelden meer in staat, het leven te behouden , daar de zieke, onder deze omstandigheden, öf eensklaps sterft, i>r de sluipkoorts hem, bij de, hand over hand toenemende, verwoesting van het geheele gewricht en het aanhoudend verlies van sappen , onophoudelijk doet wegkwijnen, wanneer de genezende natuurkracht hem niet redt {niiXT's Handb. t. a. pi.).

Behandeling. Bij de behandeling der coxarthrocace , heeft men de volgende aanwijzingen waar te nemen: 1) de nog voortdurende oorzaken te doen ophouden; 2) de afwijkingen van het lijdende gewricht, met inachtneming van de verschillende tijdperken der kwaal, weg te nemen, en 3) het wederom ontstaan van de ziekte te voorkomen.

Veroorzaken algemeene toestanden van vochtontmenging de coxarthrocace , ioo moet de behandeling tegen deze gerigt worden. Zeer dikwijls wordt de kwaal bij kinderen door eene scrophuleuse kwaadsappigheid gevoed, welke alsdan de boven breeder opgegevene middelen vereischt. Wordt de ziekte door onderdrukking van eene gewone afscheiding veroorzaakt , zoo moet men, boven alles , deze wederom te voorschijn roepen. Heim genas bij een kind eens, reeds in het tweede tijdperk zich bevindende coxarthrocace, zonder eenig ander middel, alleen daardoor, dat hij eene , door loodzalven onderdrukte , lang te voren bestaan hebbende vochtige afscheiding achter de ooren, wederom te voorschijn riep. Yan groot nut zijn, in alle tijdperken der ziekte, laauw-warme, eenvoudige, of met gepaste bijvoegsels, volgens de aanwijzing van ieder geval, voorziene baden. Als een , op de ondervinding steunend middel, heeft het Extr. pampin vit. , dagelijks van dr.

ij jij } of het verzadigd afkooksel der versch afgebrokene wijnstokran-

ken , of het versch uitgeperste sap van dezelve, bij coxarthrocace de autoriteit van P. FRANK en rust zich verworven, welke laatste eene buitengewoon vermeerderde pislozing, een, tot de lijdende heup zich bepalend sterk zweet, en eene, in het oogloopende vermindering van alle pijnen en gevaardreigende toevallen , bij de aanwending van dit middel , namelijk van het afkooksel, waarnam. Hohl wil bij coxarthrocace, ten gevolge van jicht en rheumatismus, het Eryngiutn campestre zeer nuttig bevonden hebben. Meerdere , in lateren tijd bekend gewordene gevallen, hebben de groote werkzaamheid van de levertraan bij deze ziekte , waar zij namelijk door eene scrophuleuse kwaadsappigheid veroorzaakt is, aangetoond. Een hiertoe behoorend geval, verhaalt MÜNzenthaler (hufel. Journ. J834. Mat.) De zieke was een driejarige knaap, welke , volgens het zeggen der ouders , sedert drie weken hinkte.

Sluiten