Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de fontanellen te plaatsen, wrijft men achter den trocchanter maj. eene toereikende groote plaats met Lapis, caust. in , tot dat de huid bruin wordt. Valt de korst na eenigen tijd af, zoo legt men eene toereikende hoeveelheid erwten in de wond , om de ettering te onderhouden; de etterende plaats zelve moet meermalen met helschen steen bestreken worden. De ettering wordt zoo lang onderhouden, tot dat geene pijnen, bij eenige inspanning van het lid, meer waargenomen worden , en bovendien alle bezwaren verdwenen zijn. Dan eerst, maar nooit vroeger, en dikwijls maanden later, mag men om de verkregene genezing te bevestigen , er eene erwt minder inleggen en op deze wijze de verzwering langzaam laten genezen. Bij zeer prikkelbare voorwerpen, neemt men somwijlen, lang na het ophouden der fontanellen, met eene toenemende pijnlijkheid van dezelven, eenen algemeen geprikkelden toestand waar, welke zich door eene snelle pols, beslagen tong, enz.; kenbaar maakt, en dan zelfs tot verergering van het plaatselijk lijden aanleiding geven kan, maar laat men, onder zulke omstandigheden, de fontanellen heelen , zoo verdwijnen de genoemde toevallen , en de geheele genezing volgt zonder verdere stoornis.

Brodie ondersteunde de werking der fontanellen bij de coxarthrocaca, om het lastigste van hare verschijnselen, de onverdragelijke gonalgia, tegen te gaan, door eene dragt, welke hij, door middel van eene kromme naald , schuins door de, het gewricht bedekkende huid der lies trok. Wel is waar zag hij deze pijn daarna dikwijls binnen weinige uren verdwijnen, doch konde evenwel, ter genezing der ziekte zelve ,

de fontanellen niet ontberen.

Maakt men gebruik van moxa's , zoo plaatst men , naar gelang der uitgebreidheid van het gezwel , meerderen rondom het lijdende gewricht, en herhaalt deze aanwending zoo dikwijls , als er nog iets tot de geheele genezing daarvan van dezelve te verwachten is. Rust geeft altijd de voorkeur aan het gloeijende ijzer, deels wegens de mindere pijnlijkheid, deels wegens de diepere en wijdere werking. Men maakt 4—5 brandstrepen , van welke de eerste 5—6 duimen lang , juist over het midden der bil en het beloop der nerv. Iskciad. naar beneden loopt, een goeden duim breed daarvan naar de heup, eene tweede kortere, en zoo naar gelang van de ruimte de overigen , in dier voege , dat de voorlaatste strepen in de holte achter den trochanter major, de laatste, buitenste en kortste, daarentegen, over den meestal vooruitstekenden trochanter ingebrand wordt. Het ijzer moet witgloeijend zijn ; daarom neemt men ook voor iedere streep een nieuw ijzer. Men vertoeft achter den grooten trochanter, waar men eene langdurige ettering eoogt, eenige seconden, en wil men aldaar, bij vermoeden eener reeds begonnen caries , later eene fontanel aanbrengen, zoo wendde men het ijzer naar eene van deszelfs zijvlakten of voorzijde om , en drukke iet zelve eenigzins sterker tegen de huid. In het oogloopend is het onmi dellijk, na de kunstbewerking, door de meeste lijders waargenomen welbehagen; de allerkwellendste symptomatische pijn dei knie is ver

Sluiten