Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afkomstig is en aan het menstruatiebloed zijn eigenaardigen reuk geeft. Aan het scheedeslijm dankt het afgescheiden bloed tevens zijne eigenschap, niet te stollen en vloeibaar uit het lichaam te komen, hoewel het een tamelijk langen weg heeft af te leggen. De oorzaak van dit verschijnsel is de zure hoedanigheid van de scheedeafscheiding, waardoor het proces van stollen belet wordt. Slechts in zeldzame gevallen stolt het bloed en geraakt dan in klonters naar buiten.

De uitwerking der menstruatie op het algemeene welzijn is bijna zonder uitzondering aanzienlijk. Karakteristiek is daarvoor de gebruikelijke aanduiding der menstruatie als „ongesteldheid". Zelfs bij die meisjes en vrouwen, die geenerlei lichamelijke ongemakken gedurende dien tijd hebben, doet zich dikwijls eene zekere nerveuze prikkelbaarheid en opwinding voor, die haar over de onbeduidendste dingen ongeduldig en opgewonden maakt en niet zelden dezen tijd voor de omgeving erg bemoeilijkt. Sommige vrouwen geraken in een bepaald ziekelijken toestand van opwinding. Bijna steeds bestaan allerlei pijnen, vooral kruis- en hoofdpijnen, die zich gewoonlijk reeds eenige dagen voor het begin der menstruatie vertoonen en bekende voorteekens zijn. In sommige gevallen doen zich in de plaats daarvan trekkende pijnen in de bovendijen voor, die zoo hevig kunnen worden, dat elke beweging tot eene kwelling wordt. Dikwijls zwellen de beenen op. In nog andere gevallen kondigt zich de menstruatie reeds eenige dagen vooraf door eene looden moeheid aan, die het lichaam bepaald verlamt, maar met het begin der bloeding verdwijnt. Ook de verteringsorganen nemen veelal deel aan het algemeene onwelzijn, deels in gestalte van gebrek aan eetlust en braken, deels als verstopping of diarrhee, beiden gewoonlijk met sterke ontwikkeling van gassen in de darmen.

Zeer merkwaardig is het feit, dat in den loop der jaren de begeleidende verschijnselen der menstruatie in tusschenpoozen van meerdere jaren plegen te veranderen en dienovereenkomstig de verschillendste orgaansystemen een voor een er in worden betrokken.

Het door de menstruatie tot uitdrukking gekomen vermogen der vrouw tot voortplanting duurt, zooals reeds vermeld werd, ongeveer 30 jaren — in tegenstelling met het door geene vaste bovenste grens beperkt verwekkingsvermogen van den man — en loopt dan ten einde. Deze gebeurtenis — want dit is het ophouden der menstruatie in het leven der vrouw — heeft echter gewoonlijk niet met een slag plaats, maar geleidelijk en onder bizondere verschijnselen. Het geheele tijdperk van het begin der eerste teekens tot het volkomen ophouden is bekend onder den naam van overgangstijdperk (klimakterium).

Dit gedeelte van het leven is voor de meerderheid der vrouwen

Sluiten