Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de grootste voorzichtigheid niet meer mogelijk is, omdat zich reedsvoor de aanraking, bij de enkele nadering van den onderzoekenden vinger de ingang der scheede samentrekt en de vrouwen angstig elke aanraking afweren. Dit gedrag is echter reeds geheel voldoende voor de herkenning der kwaal, die hierdoor genoeg gekarakteriseerd is.

In sommige gevallen heeft de kwaal geene sexueele oorzaak, doch is van zuiver nerveuze natuur. Zij doet zich bij maagdelijke meisjes voor en vertoont zich bij een soms noodzakelijk geneeskundig onderzoek precies zoo als op de boven geschetste wijze. Indien zulke meisjes huwen is elke echtelijke toenadering buitengesloten, aangezien het vaginisme — hier evenwel zonder pijnen — reeds vooraf bestond.

Het ligt voor de hand, dat eene zoodanige kwaal van de noodlottigste gevolgen voor een huwelijk vergezeld gaat. Deste gewichtiger is hare behandeling. Niet alle gevallen van vaginisme zijn te genezen,, ook al wordt een groot deel daarvan ten slotte geheeld. Het ongunstigst zijn de nerveuze gevallen, die de bij de nerveusheid gebruikelijke methodes van behandeling hardnekkig trotseeren. Meer kans geeft de behandeling der op tastbare oorzaken berustende gevallen. Zij be'staat, al naar gelang der bizonderheid van het geval, in mechanische rekking der te nauwe deelen of in de geheele verwijdering van het hymen (maagdevlies), welks vrije rand veelal de zetel der overgevoeligheid is: Hoe langer de ziekelijke toestand bestaat, deste langduriger is zijne bestrijding.

Bij heel versche gevallen, dus weinige dagen na de vergeefsche pogingen tot den geslachtsomgang, heeft de behandeling het meeste succes. In alle gevallen moet volkomen lichamelijke rust betracht, eene plaatselijke ontsteking verwijderd en daarna die methode gekozen worden, die voor het betrekkelijke geval doeltreffend is. De behandeling vereischt gewoonlijk eene narcose, althans zoolang, totdat de hevigste verschijnselen van prikkeling verminderd zijn.

De scheedefistels. Onder deze benaming wordt eene groep kwetsuren samengevat, die voor het grootste deel gedurende eene geboorte tot stand komen en door haar gevolgen eene bizondere beteekenis verkrijgen. Het gaat daarbij om abnormale verbindingen met de naburige organen der scheede, met de blaas en den endeldarm. Terwijl echter fistels van scheede-endeldarm zeer zeldzaam zijn, doen zich fistels van blaas-scheede naar verhouding veelvuldig voor.

Haar ontstaan is daaraan toe te schrijven, dat gedurende de geboorte eene aanhoudende drukking van de zijde van het passeerende hoofd op den voorsten scheedewand uitgeoefend wordt en wel tegen den harden beenen rand van het schaambeen. Eene sterke drukking, maar

Sluiten