Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare menschen aan de gevolgen van operaties bezweken, en in de ziekenhuizen de wondziekten doorloopend heerschten, zijn de sterfgevallen na operaties thans te tellen.

De voornaamste bron der acute septische ontstekingen vormen de kunstmatig veroorzaakte miskramen ter verwijdering eener zwangerschap, waaraan vele vrouwen ten offer vallen. De wet beschermt een bevrucht ei, ook al is het nog microscopisch klein, meer dan het recht eener vrouw over haar lichaam. Indien dit recht werd erkend, dan behoefden geen onreine middelen te worden toegepast, ten einde eene bevruchting ongedaan te maken. Evengoed als er eene grens van bescherming voor volwassenen is, kon er ook eene zijn voor het embryo, boven welke de verwijdering eener zwangerschap als strafbaar is te beschouwen. Tot hiertoe echter moest de onbezielde vrucht in geen geval van meer gewicht gelden dan de moeder, die uit bittere noodzakelijkheid de geboorte van een kind wil beletten.

De tegenwerping, dat dan in 't geheel geen kinderen meer ter wereld zouden komen, gaat volstrekt niet op, want veelvuldiger, dan de afdrijving der vrucht reeds onder de bestaande toestanden geschiedt, zou zij bij wettelijke tolerantie ook niet plaats hebben. Met uitzondering van enkelen, die uit ijdelheid en genotzucht geen kinderen willen hebben, zijn het vrouwen, die in bittere armoede leven, of zulke, die door zware huiselijke plichten en hun beroep dermate ter neer gedrukt worden, dat zij nieuwe plichten alleen op gevaar van lichamelijke instorting op zich zouden kunnen nemen, of ongehuwden, die eene maatschappelijke blaam willen ontgaan. Zij allen handelen onder den dwang van een hachelijken toestand, en aangezien de omstandigheden voorloopig dezelfde zullen blijven, is het wreed en tevens onlogisch, om den kunstmatig veroorzaakten abortus als misdaad te brandmerken, terwijl hij eigenlijk eene handeling uit noodweer vormt tegen lasten, die de draagkracht te boven gaan.

Daarbij komt nog de omstandigheid, dat het in den regel de vuilste elementen — vuil in elk opzicht — zijn, die zich met afdrijvingen bezig houden, aangezien geen arts door onwettige intriges zijn bestaan op 't spel zet. Het gevolg is dat er schrikbarend veel vrouwen en meisjes binnen weinige dagen aan zulke inbreuken tegronde gaan, weggerukt door eene acute sepsis. Op deze manier gaan aan den staat veel meer menschenlevens en waarden verloren, dan dit het geval zou zijn bij eene in modernen geest getroffen wettelijke regeling van deze buitengewoon gewichtige kwestie.

Het tweede uitgangspunt is de druiperinfectie na de bruiloft. Er is wel nauwelijks iets droevigers, dan de gevallen, waarin bloeiende

Sluiten