Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontwikkeling der vrucht. Wanneer uit een zoo nietig voortbrengsel als het ei een menschelijk wezen kan ontstaan, moet het wel talrijke ontwikkelingsphasen doorloopen, wier beschrijving hier echter niet mogelijk is. Van bijzonder gewicht is de omstandigheid, dat het ontwikkelingsproces van het menschelijke ei tot een' voldragen kind precies gelijk is als hetgeen de dierenwereld van het eencellige oerdiertje tot het hoogstontwikkelde schepsel, den mensch, heeft gevolgd. Hierdoor komt het, dat in de eerste twee maanden der

Fig. 611. Fig. 612. Fig. 013. Fig. 614.

Menschelijk embryo in de 2» en 3e maand toont den overgang- van den dierlijken naar den menschelijken vorm.

zwangerschap menschelijke en dierlijke embryonen niet te onderscheiden zijn. Pas tegen het einde der tweede maand treedt de menschelijke gedaante te voorschijn. Men spreekt nu niet meer van vrucht en van embryo, doch van foetus.

In de 5e maand is het geslacht duidelijk herkenbaar. Na 40 weken is de ontwikkeling van het kind geeindigd: het is rijp of voldragen. De lengte bedraagt gemiddeld 50 c. M., het gewicht 3000—-3600 gram. Mannelijke kinderen zijn over 't algemeen langer en zwaarder dan meisjes.

De oorzaken der geslachtsbepaling. A an oudsher heeft men zich met het probleem bezig gehouden, welke de oorzaken mogen zijn, die tot de vorming van een mannelijk of vrouwelijk kind leiden. Volgens eene zeer oude opvatting zouden in den rechter eierstok de jongens, in den linker de meisjes ontstaan. Deze opvatting is door het feit weerlegd, dat vrouwen, bij welke een eierstok moest worden weggenomen, naderhand nog kinderen van verschillend geslacht ter wereld brachten.

Volgens eene andere veronderstelling zou het geslacht eerst op het oogenblik der bevruchting bepaald worden. Den doorslag hiervoor zou de hoogere ouderdom van den vader of de moeder geven. Is de man ouder, dan ontstaan meer jongens. Zijn man en vrouw even oud, dan is het aantal der geboren jongens en meisjes ongeveer gelijk — of eerder nog meer meisjes —, en is de vrouw ouder, dan overwegen de meisjes. Ook deze voorstelling laat zich door niets bewijzen.

Sluiten