Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals nog veel vrouwen het voor ongezond en ongeoorloofd houden om tijdens de periode de geslachtsdeelen te wasschen, zoo zijn er ook vrouwen, die in de zwangerschap bang zijn om water te bezigen. En toch bestaat er niets gezonders dan groote reinheid en gebruik van water in alle vormen.

De uitwendige geslachtsdeelen moeten dagelijks zorgvuldig gewasschen worden, aangezien zij zeer veel slijm afscheiden. Het hiertoe gebezigde water moet matig warm zijn, daar voortdurende koude wasschingen licht blaascatarrhe veroorzaken. Scheedespoelingen zijn bij sterke vloeiingen onontbeerlijk, alleen mogen zij niet onder te sterken druk uitgevoerd worden. Zij dienen of in liggende houding of boven het bidet gedaan te worden, waarbij de irrigator slechts op matige hoogte mag worden aangebracht. Voor de spoeling neemt men of. gekookt water of een zwakke lysoformoplossing, beide op ongeveer 950 F. Bij voorzichtige behandeling behoeft men in de eerste helft der zwangerschap niets te vreezen, doch vermijdt men de spoelingen in de laatste maanden om het gevaar van een miskraam te bezweren.

Buitengewoon bevorderlijk zijn warme baden van 950 F, die twee- of driemaal 's weeks genomen worden. Zij werken zeer verfrisschend en opwekkend ten aanzien van alle functiën in het organisme en zijn daarom voor de bevalling van groot belang. Geharde vrouwen kunnen hierop een koude afwassching van het lichaam laten volgen. Koude baden daarentegen zijn schadelijk.

Voet- en zitbaden worden gewoonlijk verboden, maar de gegrondheid van het verbod geldt alleen voor de eerstgenoemde, daar zij een sterke bloedsaandrang naar den onderbuik veroorzaken. De zitbaden daarentegen zijn — ten minste in de eerste maanden der zwangerschap — volstrekt niet te verwerpen. Veeleer vormen zij een voortreffelijke ondersteuning van den bloedsomloop in de buikorganen, die tengevolge van de veranderde physiologische omstandigheden een opwekking behoeft, ook de werking van het darmkanaal wordt hierdoor weldadig beinvloed. Evenwel is medische controle bij zitbaden aan te bevelen, daar constitutie en leefwijze bij de toepassing daarvan niet buiten beschouwing mogen blijven.

Van groot gewicht is de kleeding tijdens de zwangerschap. Het is vaak hemeltergend, zooals in dezen tijd tegen de meest elementaire beginselen van het gezond verstand gezondigd wordt. Vrouwen met een nauw samèngeregen en het lichaam als een pantser omspannend, ver naar beneden reikend corset zijn volstrekt geen zeldzaamheid. De ij delheid verstikt eenvoudig de gedachte aan eigen-welzijn en het plichtsgevoel tegenover het kind. En toch is het gemakkelijk te begrijpen,

Sluiten