Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in fabriekssteden — dikwijls lichamelijk achterlijk zijn. Juist de doktei heeft gelegenheid op dit gebied waarnemingen te doen. Het is tocl zonder twijfel beter en voor de maatschappij nuttiger als de ouder: minder en gezonde kinderen dan vele en onbruikbare grootbrengen.

Terwijl de voorstaande aangevoerde gronden op het recht tot he' verhoeden van zwangerschap onvoorwaardelijk zedelijke aanspraal hebben, kan dezelfde handelwijze onder andere omstandigheden eer groot onrecht en beslist onzedelijk zijn. Dat is het geval, wanneer ir een huwelijk uit zuiver egoïstische beweegredenen — vrees der vrouv voor zwangerschap en bevalling, zorg om haar uiterlijk, genotzucht — de nakomelingschap wordt tegengegaan, ofschoon de maatschappelijk! omstandigheden van man en vrouw de gunstigste uitzichten op gezondi en krachtige kinderen hebben.

Hoe kan men zwangerschap voorkomen ?

De eenvoudigste manier is daarvoor de onthouding van het ge. slachtelijk verkeer. Bij de zwakte der menschelijke natuur kan mei hiermede helaas niet rekenen. Men is veeleer tot voorbehoedmaat regelen overgegaan, die den bijslaap veroorloven, doch de gevolgei daarvan moeten verhinderen. De eigenschap daarvan is in 't algemeen dat zij niet als volkomen betrouwbaar kunnen gelden, al geven ooi enkele ervan, met de andere vergeleken, tamelijke zekerheid.

Er bestaan voorbehoedmiddelen voor den man en voor de vrouw Voor den eerste komen het meest in aanmerking de zoogenaamde preser vatiefs, overtrekken uit gummi of vischblaas, die over het lid wordei gedaan en groot genoeg zijn om de zaadvloeistof op te vangen. Daa het materiaal ervan echter niet veel weerstand kan bieden, zoo scheurei zij dikwijls, waardoor zij natuurlijk hun doel missen.

De andere weg, om eene bevruchting te verhinderen, is de zoo genaamde coïtus interruptus of onderbroken bijslaap, die in het onder breken van het juiste moment voor de zaaduitstorting bestaat. Voo dit hulpmiddel kan niet dringend genoeg worden gewaarschuwd, daa het buitengewoon schadelijk is voor het zenuwstelsel van den man De inspanning om in het oogenblik der hoogste opwinding af te breken is zoo groot, dat bij het voortdurend toepassen dezer methode zwari zenuwaandoeningen intreden, die niet zelden jarenlang aanhouden Daarbij is nog niet eens de zekerheid van het voorbehoedmiddel ge garandeerd.

Veel grooter en menigvuldiger is het getal der door de vrouw aai te wenden voorbehoedmiddelen. Zooals alles, wat het geslachtslevei betreft, industrieel wordt uitgebuit, zoo zijn ook hier de verschillendsti

Sluiten