Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij normale ligging der baarmoeder, waarbij de moedermond naar beneden is gericht, kan het uiteenstuivende poeder zijne werking doen, daar het dan werkelijk de juiste plaats vindt; bij veranderde ligging der baarmoeder echter niet. Daar de moedermond dan namelijk van de lengteas der scheede afwijkt, waarop echter het pijpje van den poederblazer is ingericht, blijft de moedermond onbeschut en het doel der zaak wordt niet bereikt.

Geen vrouw moet uit eigen beweging dit tamelijk dure apparaat gebruiken, als zij er zich niet eerst door een geneeskundig onderzoek van heeft verzekerd, dat de inwendige organen normaal liggen. En ook dan nog is het resultaat onzeker.

Van de mechanische middelen wordt de scheedespoeling na den bijslaap het meest toegepast, en toch is juist dit het onzekerste middel. Zelfs een direct uitgevoerde spoeling kan — onder normale omstandigheden — de bevruchting niet meer verhinderen. De oorzaak ligt in de physiologische houding der baarmoeder tijdens het geslachtsbedrijf. Onder den invloed der zinnelijke opwinding trekt zij zich op het hoogtepunt daarvan sterk tezamen. Daar de moedermond steeds met een prop slijm is gevuld, die gewoonlijk in de scheede afhangt, is het natuurlijk gevolg, dat zaadcellen daaraan blijven kleven en bij het reflectorische samentrekken daarmede binnen de baarmoeder geraken. Daardoor is ook iedere invloed er op door spoelingen of andere middelen uitgesloten, want na voltooiden bijslaap is de moedermond vast gesloten en niet, zooals somtijds wordt aangenomen, nog eenigen tijd open.

Wanneer de eenvoudige spoelingen een zoo zeker voorbehoedmiddel waren, zou al het ongeluk op dit gebied niet voorkomen en iedere vrouw kon willekeurig het getal harer kinderen bepalen. Vrouwen, die jaren kinderloos blijven en de oorzaak daarvan in de regelmatige spoelingen na het geslachtsbedrijf zien, bedriegen zichzelf in de meeste gevallen. Zij zouden ook zonder te spoelen geen kinderen krijgen, daar er bijna altijd een of andere stoornis voorhanden is, die eene bevruchting verhindert.

Naar verhouding is de mechanische afsluiting van den moedermond het zekerst. Het eenvoudigste middel daartoe is het insteken van een prop wattènof van een spons. Beide moeten groot genoeg zijn om den moedermond te versperren, en daarin ligt de ongelegenheid der handeling. Zijn zij te klein, dan is steeds de mogelijkheid voorhanden, dat zij zijdelings inplaats van in het midden komen te liggen, zijn zij zeer groot, dan vullen zij de. scheede te veel" op. Te allen tijde is de spons met hare zachtheid en elasticiteit van grooter gewicht dan de prop watten. Zij is ook, daar zij gemakkelijker tezamengeknepen kan

Sluiten