Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, gemakkelijk in te steken, moet echter tevoren eenigszins bevochtigd worden, daar zij anders de scheede te droog maakt. Het best is ter bevochtiging sterk zuurgemaakt water. Natuurlijk moet zoo'n spons zeer zuiver zijn en zoo dikwijls mogelijk door een nieuwe worden vervangen. Tot het uithalen uit de scheede dient zoowel bij de spons als bij de prop watten een sterke draad, die er omgewonden en toegeknoopt wordt en welks beide einden buiten de scheede blijven.

Als apparaat tot de mechanische afsluiting dient het zoogenaamde

afsluitings- of beschuttings-pessarium. Men verstaat daaronder een moederring, die een holle halve bol uit gummi heeft, in welks rand een horlogeveer is ingevoegd. De oorspronkelijke vorm (volgens Dr. Mensinga) loopt eenigszins spits toe, heeft echter

tri onrloro t7/~vvrr»£»r> rAn/»nr.

ii anuere vormen coxicur-

^ Beschuttings-pessarium met horlogeveerrana

rentie gevonden. De ver- volgens Mensinga.

schillende afbeeldingen (z.

d.) toonen de gebruikelijkste beschuttingspessariën, waarvan het dubbel gebogene (volgens Carlet) beduidend van den oorspronkelijken vorm afwijkt. Het voordeel bestaat daarin,, dat dit met zijne dubbele

buiging aan de voorste en achterste scheedewand een vast steunpunt heeft en zich niet verschuift, terwijl de gewone ronde pessariën slechts aan de achterste scheexlewand een steunpunt vinden.

Wat de zekerheid betreft, geldt voor alle afsluitingspessariën hetzelfde: zij zijn in talrijke gevallen een voortreffelijk voorbehoedmiddel, doch weigeren dikwijls genoeg. Er bestaat nu eenmaal geen bepaald betrouwbaar voorbehoedmiddel,

Wo.rdt een beschuttingspessarium gebruikt, dan is tusschen het gewone en dubbel gebogene een groot onderscheid: het gewone ronde pessarium kan iedere vrouw zelf leeren inzetten, terwijl dit met het dubbel gebogene groote moeilijkheden

Fig. 877.

Rond beschuttings-pessarium met horlogeveerrand.

Fig. 678.

Dubbel gebogen beschuttingspessarium met horlogeveerrand volgens Carlet.

Sluiten