Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaakt. Hierbij geeft het inzetten door den dokter slechts zekerheid, dat het apparaat werkelijk op de rechte plaats komt.

Uit dit' oogpunt is voor de practische toepassing, niettegenstaande zijne mindere zekerheid, het Mensirigapessarium van grooter be-

teekenis, want de moeilijke inzetting van het Carletpessarium vordert, dat het van de eene periode tot aan de andere in de , scheede blijft. Daardoor ontstaat echter licht vertering der gummi en prikkeling van het slijmvlies, zoodat dikwijls scheedecatarrhe met kwalijkriekende vloeiing het; gevolg is. ,Ook de slijm, die zich in den gummizak verzamelt, is niet van ondergeschikt belang, daar deze

Fis. 679.

Het dubbel gebogen pessarium bij het inzetten.

bij grootere hoeveelheden schadelijk op het onderste d.eel der baarmoeder werkt. Deze gevolgen doen zich echter niet altijd voor, want in ontelbare gevallen worden de dubbel gebogen pessariën jarenlang gebruikt, zonder schade aan te richten. Doch dan moeten dagélijks toereikende scheedespoelingen gedaan worden, en bij iedere keer, dat het pessarium opnieuw moet worden ingezet, is een nauwkeurig geneeskundig onderzoek met den scheedespiegel noodig, om eventueele veranderingen vast te stelle'n. De Mensingapessariën zijn gemakkelijker in te zetten. Aan te bevelen zijn echter slechts zoodanige met een veeren rand, daar zij in de scheedë beter vasthouden. Om ze goed te kunnen inzetten, moeten de vrouwen aanwijzing van

den dokter hebben, hoe zij dit moeten doen en zich'voor alle zekerheid na eenige dagen nogmaals met een zelf ingezet pessarium bij hem vervoegen. Slechts op deze wijze kan gecontroleerd worden, of het apparaat aan het doel beantwoordt. — Eene onvermijdelijke voorwaarde tot het gebruik van voorbehoedmiddelen is een geneeskundig onderzoek der geslachtsorganen, dat tevoren moet plaats hebben, daar hun bouw zeer uit elkander kan loopen en de keuze en grootte van het pessarium daarvan afhangt. Het is zeer verkeerd met een willekeurig

fig. 6su.

Beschuttingspessarium op zijn plaats. g baarmoeder, p pessarium, s scheede. ■ b urineblaas. m endeldarm.

Sluiten