Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie moeders iedere alcoholische drank werd onthouden, hielden de kramien op en de kinderen gevoelden zich wel en opgewekt. Zoodra echter \-eder alcohol werd toegediend, herhaalden de krampen zich bij de :inderen. Oorzaak en werking lieten bij deze waarnemingen geen twijfel iver. Het is duidelijk genoeg, dat, als aan het jonge kind aanhoudend lcohol wordt toegediend, dit het begin is van een levenslang ondernijnd zenuwgestel.

Is de voeding van het kind door de moederborst niet mogelijk, lan komt daarvoor het eerste in aanmerking de melk eener voedster, -felaas is de voedsteraangelegenheid één der belangrijkste vragen n de zuigelingenverzorging. Er zijn daarmede zóó vele onaangenaamleden verbonden, dat men steeds meer van het aannemen eener voedster fziet. Voornamelijk komt dit door de dikwijls onverdraagbare heerschucht der voedsters, die zich onmisbaar achten, en zich daardoor het echt veroorloven de geheele familie naar hartelust te tiranniseeren. Jaar jonge moeders namelijk bij het eerste kind bovenmate angstig ijn en eene verandering van voedster — vooropgesteld, dat het kind ich goed ontwikkelt - onder alle omstandigheden trachten te verdijden, zoo stijgt de overmoed der voedster dikwijls tot het ongeloofijke, en ieder verlangt naar het oogenblik, waarop het kind van de iorst gedaan en de voedster ontslagen kan worden.

Afgezien van deze schaduwzijden, die slechts de omgeving bereffen, kunnen het kind van de zijde der voedster ook ernstige gevaren iedreigen en wel door het overbrengen van ziekten. Hoewel iedere oedster eerst geneeskundig wordt onderzocht alvorens men haar een :ind toevertrouwt, zoo kunnen desondanks toch ziektekiemen voorhanlen zijn, die wel is waar ten tijde van het onderzoek niet bemerkbaar raren, doch zich later ontwikkelen. Het meest zijn tuberculose en svihilis te vreezen. Daarbij komt nog een verder ongemak, die vooral n groote steden veel gewicht in de schaal legt. Vele voedsters onder louden een geheimen geslachtsomgang en halen zich daarbij veelal een ;eslachtsziekte op den hals. Uit vrees voor het verlies harer betrekking louden zij dit stil en brengen daardoor het hun toevertrouwde kind in iet grootste gevaar. Schrijfster heeft op dit gebied zeer treurige ervarin;en, en gezien met welke gewoonweg misdadige gewetenloosheid vele •oedsters het betreurenswaardige kleine wurm besmetten.

Heeft het grondige geneeskundige onderzoek der voedster en haar :ind — waarvan men zich behoort te overtuigen, dat het ook werkeijk haar eigen kind is — aangetoond, dat beiden gezond zijn, dan moet le hoeveelheid en de hoedanigheid der melk onderzocht worden. Door Irukking moet de borst melk in stralen geven. De middelmatige borsten

Sluiten