Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwijt raakt, terwijl bij het spuwen de melk nog gedeeltelijk vloeibaar is en eenvoudig uit den mond loopt. Bij fleschkinderen moet vooral de melk zoodanig worden onderzocht, of zij niet reeds voor het drinken zuur was. De oorzaak is dikwijls het niet goed bekomen van het voedsel of maagoverlading. Wanneer de maag meer voedsel ontvangt dan zij kan verdragen, en komt dit herhaaldelijk voor, dan hoopen zich onverteerde spijzen in de maag op, die zich oplossen en waardoor brakingen ontstaan.

De eerste vereischte bij brakingen is het onderbreken der melkvoeding, om iedere aandoening van de maag door verzuring te vermijden. Men geeft het kind met kleine tusschenpoozen geringe hoeveelheden van dunne haverpap of rauw eiwit in lauw water met wat zout, waardoor de maag niet overladen of geprikkeld wordt. Bij het langer aanhouden der brakingen verminderen de kinderen erg en worden bleek en mager. In ieder geval moet ten spoedigste geneeskundige hulp worden ingeroepen, daar iedere veronachtzaming der ziekte een zeer ongunstige wending kan nemen.

Diarrhee is bij den zuigeling het teeken van een darmcatarrh, die door de gevoeligheid van den kinderdarm bij overlading of kouvatten gewoonlijk snel opkomt. Het kind heeft veel meer stoelgang dan anders -—meer dan viermaal per dag is reeds een ziekelijk verschijnsel — en de ontlasting is meestal groenachtig van kleur, waterig en kwalijk van reuk. Zeer dikwijls is zij brokkelig, die er uitziet als stukjes ei of als slijm. Gewoonlijk is de stoelgang spoedig zeer pijnlijk, daar de endeldarm dooi het doorlaten van de branderige en sterk prikkelende ontlasting bovenmate gevoelig wordt.

Iedere darmcatarrh beteekent een groot gevaar voor het teere kinderlijke organisme en noodzaakt tot onmiddellijk geneeskundig advies. Ir ieder geval moet zonder uitstel met de voeding, die het tot dusverre kreeg, worden opgehouden en tot aan het bezoek van den dokter dooi dunne haver- of rijstepap worden vervangen. (Er kan niet genoeg worden gewaarschuwd, bij dergelijke ziekten, tegen het opvolgen van raad gevingen door onbevoegde personen, daar deze niet zelden duur te staar komen.) Het kinderlichaam moet zorgvuldig warm worden gehouden, hetzij met een flanellen of met een vochtig warmen omslag. In geer geval geve men uit eigen beweging een of andere medicijn.

De braakdiarrhee is de ergste ziekte der spijsverteringsorganen Zij tast wel is waar ook grootere kinderen en volwassenen aan, is echtei het gevaarlijkst voor zuigelingen, zoodat het eene besliste ziekte vooi deze is. Vooral de met de flesch opgevoede kinderen staan aan grool gevaar bloot, in 't bijzonder die der arbeidende klasse, waarin jaarlijks

Sluiten