Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huishoudelijk werk, zooals naaien, verstellen, kousen stoppen e. a. moet door volwassenen geschieden, wier lichaam, volkomen ontwikkeld is.

Daar ruggegraatsverkromming en kortzichtigheid tot de schoolziekten behooren, die door de onjuiste houding bij het lezen en schrijven ontstaan, en gewone vermaningen om rechtop te zitten niets helpen, heeft men de verschillendste middelen ter voorkoming daarvan te baat genomen. Daaronder zijn de toestellen om het lichaam der kinderen bij het werk rechtop te houden, van het grootste doelmatigste gewicht. De afbeeldingen der figuren 723, 724, 728 en 729 toonen aan hoe noodig :1e maatregelen daar!epen ziin en wat de oorzaak ervan is.

Fig. 725. Fig. 726.

Boekenstandaard. Toegevouwen. Geopend.

Zeer practisch is de boekenstandaard, een eenvoudig apparaat, dat overal aan bevestigd en in iedere gewenschte houding, doch steeds in normale gezichtswijdte van het met den rug aan de bankleuning

geleund kind aangebracht kan worden. Het dwingt tot rechtop zitten en spaart de oogen.

Een ander toestel toont Fig. 727. Het bestaat uit een systeem van riemen, die het bovenlichaam aan dè leuning vastbinden, zonder de bewegingen te storen en zonder druk uit te oefenen. Het bovengedeelte var den rug wordt door een kussen gesteund Passen kusseris en riemen goed, dan kunner zij aan de stoelleuning blijven, zoodat het kind zonder hulp er gemakkelijk in en uit kan komen. Om echter te verhinderen, dat de kinderen te gemakkelijk eraan ontglippen, worden .twee houten klossen onder de beidt voorste stoelpooten geschoven, zoodat df stoel eenigzins achterover staat. De stoe

Apparaat om rechtop te zitten. mag slechts zoo hoog zijn, dat de schou-

Sluiten