Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, koffie, thee, veel vleesch en specerijen zijn streng te vermijden en moeten door rijkelijk gebruik van groenten, alsmede door melk, cacao, vruchtensap, mineraalwater enz. worden vervangen.

O

Het bedwaleren.

Onder bedwateren verstaat men eene ziekte der kinderjaren, die zich daarin uit, dat het kind in den slaap zijne urine laat loopen en het bed bevuilt. Zij bemerken er zelf niets van en slapen rustig door, gewoonlijk zelfs zóó vast, dat men ze verschoonen en verbedden kan, zonder dat ze ontwaken. De kwaal kan den geheelen kinderleeftijd aanhouden, doch pleegt in het algemeen op II—12 jarigen leeftijd te verdwijnen. Het komt'zelden voor, dat het den ontwikkelingstijd overleeft.

Met het bedwateren gaat het evenzoo als met de zelfbevlekking, waarmede het niet zelden in nauw verband staat. De kinderen zijn dikwijls afgemat en lusteloos, zien er bleek uit en geven niet zelden een zeer terneergeslagen en schuchteren indruk. • Dit laatste is verklaarbaar door de'omstandigheid, dat zij vanwege hun kwaal gestraft en beschimpt, zelfs andere kinderen tot spot worden prijsgegeven. Een grooter misverstand als deze handelwijze is echter nauwelijks denkbaar, want de kinderen hebben cr geen schuld aan. Zij worden dus zonder eenigen grond uitgescholden en gevoelen zich daarover diep ongelukkig.

De oorzaken van het bedwateren zijn niet altijd duidelijk. Niet zelden zijn de kinderen het slachtoffer cener slechte opvoeding. Kleine kinderen moeten reeds van jongs af aan er aan gewend worden in bepaalde tusschenruimten hunne behoeften'te voldoen. Wordt deze noodzakelijke maatregel verzuimd, dan kunnen de kinderen zich hieraan niet gewennen en behouden licht de ondeugd van het bedwateren.

In vele gevallen ligt de oorzaak in ziekelijke toestanden der organen van het onderlijf, zooals blaassteenen, ontsteking van de waterbuis en der geslachtsdeelen, jeuk aan het zitvlak tengevolge van wormen, e. a. Ook de onanie behoort hiertoe. Niet zelden komt het bedwateren

m

door eene ondoelmatige levenswijze. Kinderen die kort voor het naar bed gaan eten en veel daarbij drinken, lijden er dikwijls aan, vooral bij 't gebruik van bier of urine afzettende dranken. Dan werken overvulling van de blaas en prikkelbare hoedanigheid der urine tezamen, zoodat het kind den aandrang niet kan weerstaan en gedurende d^n slaap de urine eenvöudig in bed laat loopen.

De kwaal schijnt meer bij jongens dan bij meisjes voor te komen.

Om het te bestrijden moet in ieder geval eerst een nauwkeurig

Sluiten