Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter niet de beslist noodzakelijke kennis der anatomische omstandigheden en het inzicht in de tastbare veranderingen van het weefsel, die voor de geschoolde hand van den dokter een waardevolle wegwijzer zijn. Derhalve kan een werkelijk doelmatige massage slechts door dokters plaats vinden.

Het meest volmaakte instrument voor de massage is de hand. Er bestaat echter een groot aantal instrumenten, zooals kogels, schijven, rollen, die de werking der massage moeten verhoogen. Men ziet echter beter van het gebruik dezer dingen af, daar zij de menschelijke hand nooit kunnen vervangen.

De toepassing der massage is buitengewoon uitgebreid, doch niet, zooals velen aannemen, onbeperkt. Zij mag nooit zonder geneeskundig voorschrift geschieden. Wanneer bijvoorbeeld bij tuberkuleuse gewrichtsziekten wordt gemasseerd - en deze groote fout wordt door kwakzalvers dikwijls genoeg begaan —, dan kan dit eene verspreiding van tuberkelbacillen door het geheele lieha'am en daardoor eene algemeene infectie tengevolge hebben. Evenzoo kunnen chronische ontstekingen der buikorganen zich dermate verergeren, dat daaruit buikvliesontstekingen met hunne treurige gevolgen ontstaan. Aan iedere massage moet eene diagnose der ziekte voorafgaan, om nadeelige gevolgen te voorkomen.

<°>

De moderne physicalische geneesmethoden.

Onder physicalische geneesmethoden verstaat men het gebruik van natuurkrachten tot geneeskundige doeleinden. Behalve 'aan de waterbehandeling en de massage, die wij reeds afzonderlijk hebben, besproken, komt de voornaamste beteekenis op dit gebied aan de electriciteit en het licht toe.

De electrische stroom is wel is waar geen geneesmiddel voor alles, zooals men in het begin der electrische behandeling veronderstelde, doch een zeer waardevol hulpmiddel bij een groot aantal ziekten, vooral bij verlammingen en bij stoornissen der gevoelszenuwen.

De electrische stroom wordt in verschillende vormen benut, die zich zoowel door hun ontstaan als door hunne werking van elkander onderscheiden.

De constante (bestendige) stroom, ook galvanische stroom genoemd, komt overeen met den gewonen stroom, die voor de electrische schel wordt gebruikt, en vindt zijn oorsprong in de bekende Leclanchéelementen, zooals deze gewoonlijk bij de electrische schel in de woningen in gebruik zijn.

Sluiten