Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander gevolg van de door den alcohol opgewekte geslachtsdrift is het overbrengen van geslachtsziekten uit den omgang met geprostitueerden. De vreeselijke uitbreiding der venerische ziekten zou zonder den alcohol ondenkbaar zijn, omdat zijn gebruik de aanleiding daartoe vormt.

In engeren zin behooren tot dit onverkwikkelijk hoofdstuk ook de feèstgewoonten bij huwelijken. Bijna ieder huwelijksfeest vindt zijn hoogtepunt in het verzwelgen eener groote hoeveelheid alcoholische dranken, waardoor eene stemming wordt opgewekt, die voor „aangeschoten" geldt, in werkelijkheid echter de verschillende stadiën der dronkenschap omvat. Ook de jonge echtgenoot blijft in de meeste gevallen niet nuchter. Het is echter aan geen twijfel onderhevig, dat een in dronkenschap verwekt kind van af het eerste oogenblik door het gevaar van lichamelijk nadeel wordt bedreigd.

Is de alcohol reeds de oorzaak der meeste zedenmisdrijven, zoo heeft hij een niet kleiner aandeel aan alle andere misdaden, daar 70—80% daarvan als gevolg van alcoholmisbruik worden begaan. Volgens eene in Duitschland opgemaakte statistiek worden bijvoorbeeld van alle moorden 46 % in dronkenschap begaan.

Doch niet alleen in crimineel, maar ook in economisch opzicht speelt alcohol een noodlottige rol. In het Duitsche Rijk worden jaarlijks bijna 3 milliarden voor alcoholische dranken uitgegeven. Deze onmetelijke som, die, in het belang der volksgezondheid aangewend, aan het geheele volk ten zegen zou strekken, wordt in de plaats daarvan in een afgrond geworpen, uit welks diepte booze geesten opstijgen en schrik en nood verspreiden. Berekent men hierbij nog, wat gevangenissen en krankzinnigengestichten kosten, dan verkrijgt men eene rekening, die de natie met kolossale offers betaalt. Het verlies aan gezondheid, arbeidskracht en menschenlevens is bovendien in 't geheel niet te schatten.

Mag men zoo n vijand zonder tegenstand te bieden verder laten woeden? Zeer zeker niet! Het is nu een zeer merkwaardig verschijnsel, dat de meeste menschen niet in staat zijn het alcoholvraagstuk in hare onmetelijke algemeene draagwijdte te begrijpen, doch dat bijna iedereen zijne persoonlijke verhouding tot maatstaf voor deze groote cultuurvraag neemt. In aangelegenheden van zoo'n omvangrijke beteekenis mag echter alleen het algemeen belang tot richtsnoer dienen.

Wat vereischt dit echter? De enkeling zegt: matigheid; het algemeen belang: volkomen onthouding. Want de kracht der zelfbeheersching bevrijdt niemand van de zedelijke plicht door de macht van het

Sluiten