Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke geslachtsverkeer van den man niet meer als eene vanzelfsprekende noodzakelijkheid geldt, doch dat van hem dezelfde onthouding voor het huwelijk wordt gevorderd, als van de vrouw. Het is totaal ongegrond om te meenen, dat de onderdrukking van de geslachtsdrift voor den man nadeelig is. Beroemde dokters en universiteitsleeraren hebben zich dikwijls in dezen zin uitgesproken, en de talrijke academische vereenigingen, die de kuischheid tot aan het huwelijk als grondbeginsel aanvaarden, leveren het bewijs voor de juistheid dezer stelling.

Hiervoor moest het huwelijk niet meer, zooals het thans algemeen de gewoonte is, worden uitgesteld, totdat de man „uitgeraasd is" en gelijk een wrak in den echt treedt, doch worden aangegaan in bloeiende jeugd en in.het volle bezit van alle krachten. Dan zullen ook de noodlottige geslachtsziekten, waarvan ten slotte de jonggehuwde vrouwen onschuldig het slachtoffer worden, eene beperking ondergaan.

De mannelijke zoowel als de vrouwelijke prostitutie is eene verkoopbare overgave van lichaam en ziel en voert gewoonlijk tot de zwaarste ziekten, ellende en langdurige ziekte der arme, door tegenspoed en immoraliteit der mannen in hunne armen gedreven slachtoffers zelfs tot ontaarding van het geheele volk. Zij kan niet door bestraffing en slavernij in de bordeelen, de gepriviligeerde ontuchtholen, worden opgeheven. Opheldering aan de menschheid in het algemeen, vooral aan de zich ontwikkelende jeugd, over de geslachtelijke functiën, de verschrikkelijke gevolgen van het misbruik, beleering door ouders, dokters, en allen die het aangaat, verbetering der sociale en hygiënische levensvoorwaarden, terugkeer tot eenvoudigere levensaanspraken, die den man reeds vroegtijdig veroorloven een huwelijk met de uitverkorene zijns harten te sluiten, verandering van het sluiten van een huwelijk van een handelszaak in een aangelegenheid van het hart, dit alles ondermijnt de prostitutie. Niet door vele woorden, doch door het vroegere leven en werkelijke hulp kan het alleen beter worden.

Opvoed/ng, opheldering, kennis van het kwaad geven derhalve, zooals overal in het menschelijk leven, ook hier de beste bescherming. Onwetendheid, gebrek aan kennis van het gevaar der besmetting en hare gevolgen zijn de oorzaken der groote uitbreiding der prostitutie. Iedere geprostitueerde kan er vrij zeker op rekenen na korten of langen tijd door één der verschillende soorten van geslachtsziekten te worden aangetast. Ontkomt de een of ander in den loop van den tijd aan dit noodlot, dan is dat louter toeval. Bij de groote verbreiding dezer ziekten, vooral in den laatsten tijd in alle landen, wat nog een gevolg van den oorlog is, is de kans voor den enkeling om op den duur hiervan bevrijd te blijven, zeer gering. Het overwegend groote

Sluiten