Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige gevallen oefent gewoon koud drinkwater, op de nuchtere maag, een zoodanigen urineafdrijvenden prikkel uit, dat deze door geen ander urineafdrijvend middel meer kan worden overtroffen. Personen met een zwakke maag kunnen echter het koude water niet verdragen. In dit geval komen de als urineafdrijvend bekende middelen in aanmerking. Deze, voor het grootste gedeelte uit het plantenrijk afkomstig, worden alsdan in den vorm van thee gebruikt en veroorzaakt door verhoogde werking van hart en nieren eene grootere urineafscheiding, hetgeen vooral bij ziekten, die met waterzuchtige zwellingen gepaard gaan, van onschatbare waarde kan zijn. Het meest voldoen haagappels, jeneverbessen, zeeajuin, stalkruid, peterselie. Over al deze middelen, hunne toebereiding en werking, hebben wij elders het noodige gezegd. Alleen zij nog een thee genoemd, die als urineafdrijvend voortreffelijk voldoet. Van ieder I deel: lavas, stalkruid, zoethout, grof gesneden en jeneverbessen daaraan toegevoegd. Een eveneens beproefde thee volgens Dr. W. Walser bestaat uit: dezelfde hoeveelheden paardestaart, jeneverbessen, wilde vlierwortel, haverstroo, zwarte Johannisbladeren, klein gesneden en goed vermengd; 's morgens en 's avonds daarvan een kopje drinken. ^

Hoestmiddelen.

Hoest is geen ziekte, doch slechts een verschijnsel, waarvan de oorzaak moet worden opgespoord en hiernaar behandeld moet worden. Dikwijls beteekent de hoest alleen een natuurlijk genezingsproces, dat ziekelijke, opgehoopte stoffen naar buiten wil brengen, zoodat in zulke gevallen het hoesten niet tegengegaan, doch bevorderd moet worden. De hoest vereischt evenveel wijzen van behandeling, als hij oorzaken heeft. Iedere hoest vereischt eene verschillende diëthetische leefwijze. Wie veel eet, alcoholische dranken, scherpe, vette of verhittende stoffen gebruikt, mag zich er niet over beklagen, indien hij den hoest niet kwijt kan raken. Een groot aantal menschen lijdt tengevolge van drinken en tabakrooken aan zoo'n hoest, vooral 's morgens bij het opstaan.

Wij zijn buitengewoon rijk aan volksmiddelen, om den hoest te bestrijden, intusschen zijn juist de werkzaamste het minst in gebruik. Voor alles moet voor zuivere vochtige lucht worden gezorgd, opdat de slijm zich in de luchtwegen los kan maken. Bij ernstiger aandoening der borst verdient de Schotsche omslag boven alle andere middelen de voorkeur. Deze gelijkt op een sjaal uit in water gedoopt linnen, dat toereikend met een wollen doek wordt bedekt. Deze omslag, volgens de regelen der kunst aangelegd, kan in geval van noodzakelijk-

Sluiten