Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

storingen is gebleken, dat de beteekenis van de verwerking van het voedsel na resorptie in den darm even groot zoo niet grooter was dan de vertering in het darmkanaal, terwijl bovendien de meest verschillende parenterale infecties bijna altijd storingen in de darmfunctie veroorzaken. Het gebied der infectieuze enteritiden is in den loop der tijden meer en meer ingekrompen. Zoo heeft men de febris typhoïdea als een algemeene infectie leeren beschouwen, waarbij de bronchitis een verschijnsel is, dat gelijkwaardig is aan de enteritis. Het loont toch de moeite om in het kort hier nog samen te vatten, welke de oorzaken, de verschijnselen, de therapie van dit syndroom zijn, onder herhaalde verwijzing naar hetgeen daarover in het eerste deel op tal van plaatsen reeds is gezegd. Op deze wijze komt des te duidelijker uit, welke der verschijnselen van een intoxicatie, infectie of voedingsstoring aan de darmcatarrh of enteritis zijn toe te schrijven.

Daar het darmkanaal de porte d'entrée is van allerlei vergiften die accidenteel met het voedsel binnenkomen, en uit het voedsel in den darm vergiftige stoffen kunnen gevormd worden, en daar bovendien de darm, de plaats is, waar allerlei toxinen en andere vergiften worden uitgescheiden, is er gelegenheid te over, dat er bij vele ziekten een darmcatarrh voorkomt. In zekere zin is het darmkanaal nog een deel van de buitenwereld, waarmee ze in rechtstreeksche verbinding staat. Evenals de huid vangt het de verschillende schadelijke invloeden onmiddellijk op en beschut het daartegen het lichaam. Omgekeerd is de darm — evenals wederom de huid — gedoemd om met het lichaam in elk opzicht mede te lijden; zoowel bij auto-intoxicaties als bij infecties wordt zij betrokken om veelal het nuttige werk van de verwijdering der vergitten te doen.

AETIOLOGIE.

Wilde men elke diarrhoe als uiting van een darmcatarrh beschouwen, dan zou men zeker een groote fout maken. Toch zijn principiëel de stoffen, die een diarrhoe kunnen teweegbrengen, niet verschillend van die welke een darmcatarrh geven kunnen. Het hangt grootendeels af van de hoeveelheden. Een duidelijk voorbeeld is de darmcatarrh, die optreedt, nadat men te groote hoeveelheden van een laxans heeft toegediend; een ander voorbeeld is de diarrhoe die het eenige verschijnsel is dat men kan waarnemen na een intoxicatie met zeer kleine hoeveelheden van een vergiftige stof.

Het overzicht der oorzaken van een darmcatarrh wordt ver-

Sluiten