Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langrijk verschijnsel in de groote groep der tuberculose weinig aandacht eischen (miliair-tuberculose, en zelfs amyloïd); anderdeels niet, omdat zij niet een vorm van nierlaesie zijn, die alleen door de tuberculose kan worden veroorzaakt (amyloïd, nephritis.) Maar de niertuberculose is de zgn. chirurgische niertuberculose, die merkwaardigerwijs herhaaldelijk als klinisch zelfstandige ziekte voorkomt. Ook bij kinderen is deze niertuberculose niet zeldzaam. De verschijnselen zijn zoo verraderlijk mogelijk. Het kan zijn, dat er door de ouders slechts geklaagd wordt, dat het kind in den laatsten tijd wat hangerig, prikkelbaar en gauw moe is, dat het slechter is gaan eten, en dat het wat vermagerd is. Als men dan het kind nader laat observeeren, blijkt dikwijls de temperatuur misschien iets verhoogd te zijn, maar zelden meer dan enkele tienden van een graad. Zoodat ten slotte alleen het onderzoek van de urine tot de diagnose leidt. Niet altijd is dan evenwel aanstonds duidelijk, dat de urineafwijkingen op niertuberculose berusten: eerder het tegendeel. Men vindt een spoortje eiwit, enkele chromocyten, soms aanvalsgewijs — dikwijls na vermoeienis of inspanning — zooveel meer, dat van haematurie kan worden gesproken, ook wel af en toe een cylinder. In andere gevallen ziet men in het sediment hoofdzakelijk leucocyten. Als men dan het urinesediment op een zwart bakje uitspreidt, kan men op de wijze, die men uit de chirurgie kent een vermoeden krijgen met tuberculeuze massa (waarin kaasbrokjes) te doen te hebben. Dit is evenwel geen beginsymptoom meer.

Wanneer men nu navraagt naar verschijnselen, die op een aandoening van de nier of urinewegen wijzen, komen er soms klachten voor den dag over pijn in de lendestreek, en ook wel eens klachten van geringe pijnlijkheid bij de mictie of vaker over pollakiurie, waarbij men ter verklaring niet aanstonds aan een compliceerende blaasaandoening behoeft te denken. Deze verschijnselen van pyelitis kunnen in andere gevallen de aanleiding zijn, dat onze raad wordt ingeroepen; ze zijn dan duidelijker en heftiger. Men kan in gevallen, die met haematurie gepaard gaan, dikwijls zelfs heel heftige pijnaanvallen waarnemen, die ontstaan door verstopping van de ureter door een bloedstolsel, en waarbij men aan een niersteenkoliek herinnerd wordt, doordat de pijn zeer heftig is, uitstraalt langs de ureter door de buik naar de blaasstreek en door jongetjes tot in de penis gevoeld wordt. Af en toe kan bij deze niertuberculose een incontinentia urinae optreden. Men zal dan nagaan, of het kind sinds korten tijd de urine laat loopen, dan wel of het nooit zindelijk is geweest.

Men kan, omdat het allereerste begin van de ziekte meestal

Sluiten