Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DOC RIN E KLIEREN.

INLEIDING.

De invloed, die de endocrine klieren: tliA'reoïdea, parathyreoïdea, liypophysis, bijnieren en waarschijnlijk ook thymus uitoefenen op de stofwisseling van den mensch doet zich zeer sterk gevoelen bij groeiende individuen, wier beenstelsel zich sterk ontwikkelt. Dit heeft ten gevolge, dat functiestoringen dezer klieren — en ook de hyperfuncties, die in omgekeerde richting werken — zeer duidelijke verschijnselen juist bij kinderen geven.

De beteekenis van de studie der endocrine klieren wordt voor den paediater nog vergroot, doordat infecties en intoxicaties, die deze organen ziek maken, bij kinderen veelvuldig voorkomen en doordat aangeboren defecten toch het eerst bij kinderen de aandacht vragen.

De gevolgen van een insufticiëntie dezer klieren zijn in vele gevallen bij kinderen scherp omschreven ziektebeelden, waarvan de kennis voor den medicus groot belang heeft, al was het slechts door de merkwaardige resultaten van de opotherapie. Ook is wel eens waar te nemen, hoe een hyperfunctie van een dezer klieren de normale groei of stofwisseling reeds bij kinderen in de war kan sturpn. Maar daarnaast begint na de duisternis onzer onkunde op dit gebied te schemeren een vaag vermoeden, dat kleinere storingen van de normale functie, die men gaarne geneigd is als quantitatieve op te vatten, beteekenis hebben ter verklaring van velerlei onbegrepen ziekelijke afwijkingen en gevoeligheden van het kind. Er is zelfs eenige reden om ter verklaring van de constitutie-verschillen tusschen het eene kind en het andere te denken aan functieverschillen der endocrine klieren. De studie dezer lichtere storingen is veel minder loonend dan die der grovere, en wordt nog bemoeilijkt door de wisselwerking, die er tusschen de verschillende klieren bestaat. Wanneer een klier minder functioneert, is daarvan vaak meerdere functie van andere klieren het gevolg, en het onderlinge verband is meestal zoo ingewikkeld, dat men slechts door hypotheses op elkaar te stapelen, zich een voorstelling daarvan kan meenen te kunnen maken.

Daarbij komt nog, dat de oorzaken van de ziekten dezer klieren

Sluiten