Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn ze sufferig en prikkelbaar. Terwijl door confusie van de hypophysis melliturie optreedt, ziet men bij dieren met hypophysisinsufiiciëntie een overgroote tolerantie voor suiker', zij verdragen veel grootere hoeveelheden suiker zonder melliturie te vertoonen dan normale dieren. Soms wordt ook polyurie gezien na partieele exstirpatie van de hypophysis. Het schijnt dat deze verhoogde tolerantie voor suiker en deze polj'urie slechts voorkomen bij een exstirpatie van de achterste kwab van de hypophysis.

Ten slotte blijft de sexueele ontwikkeling uit bij jonge dieren, welker hypophysis is verwijderd, en treedt er infantilisme op.

AETIOLOGIE.

Als oorzaken van de ziekten van de hypophysis bij kinderen zijn te noemen een zekere erfelijke aanleg daartoe, zooals deze bij alle ziekten der endocrine klieren bestaat, trauma capitis en infectieziekten, maar boven alle staat in beteekenis de hyperplasie en de tumoren van de hypophysis. Ze kunnen alle een insufficiëntie van de klier veroorzaken, slechts de hyperplasie en bepaalde tumoren geven hyperfunctie.

SYMPTOMATOLOGIE.

De verschijnselen, die men bij hypophysisaandoeningen aantreft, zijn slechts voor een deel het gevolg van een gestoorde functie van de klier, waarbij óf een hj'po- óf een hyperfunctie kan bestaan. Dikwijls vindt men daarnaast verschijnselen, die het gevolg zijn van de plaats, waar de hypophysis gelegen is, waardoor de hersendruk verhoogd kan worden en deelen van het cerebrum in de buurt gedrukt kunnen worden.

1. Symptomen, <lie aan gestoorde klier functie te wijten zijn. Het staat vast, dat bij patiënten met een hypophysisziekte de groei van het skelet gestoord kan zijn. De eenvoudigste voorstelling, die vrij goed in overeenstemming is te brengen met de bekende feiten, is deze, a. dat door h3*perfunctie van het voorste deel een reuzegroei ontstaat, zoolang de epiphysairlijnen niet vergroeid zijn, en dat acromegalie optreedt, wanneer deze hyperfunctie optreedt bij iemand, bij wie deze vergroeiing reeds was tot stand gekomen; b. dat" van hvpofunctie een lichamelijke achterlijkheid het gevolg is, zoodat de kinderen klein van stuk blijven, de jongens een vrouwelijke skeletvorm vertoonen, terwijl als bizonder verschijnsel genoemd kan worden de spits toeloopende (tapering) vingers, waarvan de epiphysairlijnen van de phalangen soms nog niet zijn vergroeid. Men meent

Sluiten