Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook kan een alkapton-houdende urine wel den indruk maken suiker te bevatten als men de reactie van Tkommer verricht. Maar reeds de anamnese, waarbij men te hooren krijgt, dat de natte luiers van het kind altijd donker werden bij liggen aan de lucht, kan op den goeden weg brengen. Ook de urine van het oudere kind wordt na alkalitoevoeging van af het oppervlak spoedig donkerbruin bij staan tian de lucht. )

Deze laatste stofwisselingsstoring is voor het kind geheel en al zonder beteekenis. Ze berust slechts daarop, dat het homogentisinezuur, dat in de stofwisseling bij verwerking van de aminozuren: tyrosine en phenylalanine ontstaat, niet verder kan worden afgebroken en verwerkt en in de urine wordt uitgescheiden.

Ten slotte spreekt het vanzelf, dat men voor de diagnose \ an een diabetes mellitus meer noodig heeft dan het vaststellen van een glucosurie, en dat alle andere symptomen daarvoor dienen te worden opgezocht.

THERAPIE.

Het is niet mogelijk en wegens de zeldzaamheid van de diabetes bii kinderen overbodig een uitvoerig overzicht van de behandeling van een diabetespatiënt te geven. Slechts met enkele algemeene

opmerkingen worde volstaan. _

Aangezien het kind met diabetes spoedig een acidosis krijgt en de diabetes veelal een maligne karakter heeft, zal men met het voorschrijven van een streng diëet, dat ten doel heeft de gluco-. surie te verminderen, zeer voorzichtig moeten zijn. Men zal dus croed doen slechts langzaam aan en zeer geleidelijk de hoeveelheid koolhydraten uit het voedsel te verminderen en deze te vervangen door aequivalente hoeveelheden eiwit en vet onder nauwkeurige controle van de acidosis, waarvan de beste maat is een ammoniakbepaling van de urine. Men kan daarbij meesja niet zoo ver gaan, dat de urine geheel suikervrij wordt en dit is ook minder noodig, omdat de hyperglycaemie, die bij een ge"nJ® suikeruitscheiding behoort als regel niet zoo hoog is, dat d« onaangename symptomen (cataract, pyodermie en derg.) kan ver oorzaken. Het veiligst is het bij de ernstiger vormen van diabetes van kinderen om het diëet zoo te regelen dat het suikergehalte

ongeveer schommelt tusschen \ en H °/«-

Men kan dit doel meestal het beste bereiken door gaandeweg

de koolhydraten uit het gewone diëet van het kind e veJmj"" deren, maar kan daarbij zijn voordeel doen met de ervaring, dat

!) Zie overigens Gorter en

de Graaff, Klinische diagnostiek.

Sluiten