Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMEN EN VORMEN.

LICHTE ANAEMIEËN VAN ZUIGELINGEN.

Men ziet in de practijk zeer dikwijls kinderen omstreeks den leeftijd van 1 jaar, die bleek zijn ten gevolge van een lichte anaemie. Het zijn veelal kinderen, die te vroeg geboren zijn, soms tweelingen, en dikwijls zijn ze tot aan het oogenblik, waarop men voor deze bleekheid medische hulp komt inroepen, uitsluitend met melk en meelkost gevoed. Onder deze omstandigheden kan men dan af en toe een typisch ziektebeeld zien optreden, waaraan vroeger wel de naam van chlorose der zuigelingen is gegeven, maar dat tegenwoordig den naam draagt (Rist en Guillemot) van oligosideraemie. Het kenmerk van deze vorm van anaemie, die dus alleen als gevolg van een te kort aan ijzer is op te vatten, is, dat het aantal chromocyten nauwelijks of niet is verminderd, maar dat het haemoglobinegehalte — soms niet onbelangrijk — is gedaald.

Het normale gehalte aan haemoglobine van kinderen van minder dan 2 jaar, als men dat van een volwassen man 100 stelt, is 85—90%.

Het normale aantal chromocyten: 4—4,5 millioen per mM3.

Het normale aantal leucocyten: 8—10.000 per mM3.

Bij dezen vorm van anaemie: de oligosideraemie vindt men dan bijv. een haemoglobine gehalte van 55 % bij een normaal getal chromocyten van 4,5 millioen.

In het mikroskopische praeparaat vindt men ook zeer weinig afwijkingen: een enkele normoblast en een zeer enkele polychromatophile chromocyt toonen aan, dat het myeloïde weefsel vrij onverschillig staat tegenover deze vermindering van de kleurstof, zoolang de chromocyten niet verminderen.

Het is uit de oorzaken dezer anaemie en uit de vermindering van het kleurstofgehalte van eiken chromocyt bij gelijkblijven van hun aantal met vrij groote waarschijnlijkheid af te leiden, dat deze vorm van anaemie inderdaad dezen naam oligosideraemie verdient. Dit wordt ook bevestigd door de afwezigheid van urobilinurie, en door het onmiddellijke succes dat van ijzertoediening — zelfs in medicamenteuzen vorm — het gevolg is.

Deze interessante vorm van anaemie bij het jonge kind is evenwel vrij zeldzaam. Maar in samenwerking met andere schadelijkheden (infecties, melkovervoeding), die langs anderen weg (bloedsafbraak) de anaemie verergeren, komen dezelfde oorzaken van anaemie dikwijls voor: de anaemie, die ontstaat is dan niet meer een typische.

Sluiten