Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is echter mogelijk om den tractus octavo-mesencephalicus nog verder in onderdeelen te ontleden. Reeds in fig. 280 krijgt men sterk den indruk alsof er wel verschil moet bestaan tusschen de vezelstelsels, die ventraal of lateraal van de lemniscus-kernen zijn geplaatst en die welke dorsaal of mediaal van de kernen in den lemniscus lateralis gevonden worden. De vezels van beide stelsels vermengen zich niet. Zij blijven door de, er tusschen gevoegde, kernen van elkander gescheiden.

De vezels in liet ventro-laterale stelsel zijn grover dan die in het mediodorsale stelsel en het heeft allen schijn alsof de trapezoiedvezels in den lateralen bundel, die uit de stria acustica in den medialen bundel van den lemniscus overgaan.

Men kan streng bewijzen, dat dit inderdaad het geval is, want men is bij machte om zoowel de dorsale, als de ventrale oorsprongsbundels van den tractus octavo-mesencephalicus afzonderlijk te doorsnijden. De eenvoudigste wijze om dit doel te bereiken is de onvolkomen splijting der raphe. Men kan in de middellijn, hetzij dorsaal, hetzij ventraal een steek geven, die slechts gedeeltelijk de medulla oblongata klieft De dorsale steek behoort niet tot aan het corpus trapezoides door te dringen, de ventrale steek behoort de dorsale en intermediaire wegen te sparen, terwijl hij het corpus trapezoides splijt.

Bestudeeren wij vooreerst met behulp der M ar ch i-methode, de secundaire degeneraties, welke volgen, als alleen de dorsale oorsprongsvezels van den tractus octavo-mesencephalicus doorsneden worden. Om de operatie te verrichten, opent men de membrana atlanto-occipitalis, heft het cerebellum op en steekt een zeer fijn, uiterst scherp mesje in proximale richting tusschen de beide tubercula acustica in de raphe, niet te diep, in. In geslaagde gevallen kan het gelukken, juist Monakow's en Held's banen in of nabij de raphe te klieven, zonder het corpus trapezoides te kwetsen.

Een voorbeeld ervan is in fig. 281 A—C. afgebeeld. In de eerste afbeelding (fig. 281. A) ligt de wond, door den steek achtergelaten rechts van de raphe, tusschen de tubercula acustica ongeveer ter hoogte der kern van den X. facialis. Zij gaat door den fasciculus longitudinalis posterior en reikt tot in het gebied van den fasciculus praedorsalis.

Het mes is echter scheef in proximale richting gegaan, en de wonde, die ter hoogte van de nuclei olivares superiores is achtergebleven (fig. 281. B) ligt al iets meer lateraal dan te voren en nadert reeds de plaats, waar de vezelstraling der stria acustica in de raphe zal'gaan kruisen. In fig. 281 C is die plaats bereikt en ligt de wond door de steek achtergelaten zoodanig, dat lateraal van de raphe, aan de rechterzijde dorsale en intermediaire octavusbundels doorsneden worden. De rechter bundels zijn doorsneden, eer zij de raphe hebben bereikt, de linker bundels zijn getroffen, nadat zij de raphe gepasseerd zijn. Het gevolg is, dat de dorsale oorsprongsbundels (in b.) zoowel als de intermediaire (in c) naar weêrskanten in cellulitugale richting ontaarden en dat beiderzijds de ontaarde vezels zich in het dorsaal van de olijfkernen gelegen veld (in a) verzamelen.

Sluiten