Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

vaardige hand van Dr. Ada Potter, thans toegevoegd als research,;professor" aan de „State-University of Iowa U. 8. A".

Haar hulp voor het vierde deel, zal ik, al liggen er een twintigtal belangrijke teekeningen van haar hand daarvoor gereed, voortaan moeten missen.

Dit gemis zal mij zeer zwaar vallen. Ik herdenk met dankbaarheid den grooten, nauwkeurigen arbeid door haar verricht en ontveins mij niet dat haar afwezigheid veel teekenwerk ten mijnen laste zal brengen.

Aan den anderen kant heeft mijn opvolger Prof. Dr. L. B o 11 m a n, met een welwillendheid, voor welke ik hem zeer erkentelijk ben, mij een eigen werkkamer in de Psychiatrisch-Neurologische kliniek afgestaan en mij de vrije beschikking gelaten over de omvangrijke verzameling praeparaten, door mij in den loop der jaren bijeengebracht, zonder welke de afwerking van het vierde deel mij onmogelijk geworden zou zijn.

Daardoor ben ik in de gelegenheid mijn arbeid ongestoord voorttezetten.

De uitgave van het derde deel zou evenwel nog veel langer op zich hebben laten wachten, als niet het bestuur van het Remmert Adriaan L a a n-fonds, uit eigen beweging, zelfs voordat ik mijn verlangen daartoe had te kennen gegeven, besloten had de onkosten der publicatie voor rekening van dit fonds te nemen.

Ik ben dit bestuur tot grooten dank verplicht. Zonder de meêwerking van het Remmert Adriaan Laa n-fonds zou de uitgave onmogelijk zijn geweest.

Ik kan er mij geen juiste voorstelling van maken, hoe deel III er zou hebben uitgezien, wanneer niet de oud-redacteur van het N. T. v. Geneeskunde, Dr. C. C. D e 1 p r a t, zich had belast met het nazien der eind-correctie.

Het schijnt, dat de schrijver zelf daartoe buiten staat is. Ik, althans, heb verstomd gestaan over de niet te tellen hoeveelheid onnauwkeurigheden, die waren achtergebleven in een, naar mijn meening, zeer zorgvuldige correctie, om rood aangestreept tot mij teruggekeerd, mij verwijtend aantezien.

Ik ben mijn ouden vriend dankbaar voor den omvangrijken, om mijnentwille, verrichten arbeid en verklaar tevens, dat deze alinea de eenige is, die niet door zijn supervisum is gesanctionneerd.

De heer Paul Ruscard heeft de vertaling in het fransch van dit boek op zich genomen, vervult zijn taak met nauwgezetheid, ijver en belangstelling, zoodat binnen weinige maanden de fransche vertaling, eveneens bij De Erven F. B o h n het licht zal zien.

Dr. C. Winklèr.

Sluiten