Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hersenstam. Die bundel kan dus dezelfde plaats hebben als de homolaterale vezels van Mevrouw D é j é r i n e, ja het komt mij voor, dat als er abnormaal sterke circum-olivaire bundels bestaan, dit dikwijls samengaat met een groot aantal homo-laterale vezels. Het verschil tusschen de beide bundels is echter, dat de circum-olivaire bundel naar de kleine hersenen gaat, de homo-laterale vezels in Barnes ventro-lateralen spinalen bundel, distaalwaarts naar het ruggemerg loopen.

Schaffer heeft deze abnormale bundels niet ontdekt. Burdach, Henle, Schroeder van der Kolk hebben hen nauwkeurig be¬

schreven. De naam die Schaffer er aan geeft „fasciculus ventro lat eralis (arcuatus) is tegenover die van Barnes verwarrend. Bestaan zulke bundels in groot aantal, dan kunnen zij een zeer abnormaal aanzien aan de basis der medulla oblongata geven. Er is om die reden in fig. 350 een teekening gegeven van een zoodanige ongewone pyramide.

Men ziet dan aan de linker zijde in de plaats der pyramide een reeks bundeltjes ventraal er

TTfiw lir\rvtrl

A Cl 1 T l , • < 11 1 -1 V Clll UKj

Atbeelding van een hersenstam, ïn^welke de pyramide een ° °

zeer machtig stelsel van cerebellaire vezels bezit (Smith's bundel loopt in de longtecircum-olivary-bundie, Fuse's bulbare basal-stria). as en splitst zich tot

driemaal toe in stevige bundels externe boogvezels, die zich lateraal en mediaal wenden.

Volgt men zulk een praeparaat in een serie van frontale doorsneden volgens Weiger t-P a 1 gekleurd, gelijk in fig. 351 en fig. 352 is weergegeven.

Men ziet dan, (fig. 351. 1) dat zich even boven de pyramide-kruising, de vezels in den latero-ventralen hoek. op bizondere wijze in een eigen bundel groepeeren, die zich in fig. 351. 2 aan den lateralen hoek van den zeer grooten nucleus arcuatus groepeeren. Zelfs is de nucleus arcuatus hier als een metaplasie ook aan den lateralen rand der medulla oblongata merkbaar. In fig. 351. 3 maakt deze bundel x zich uit het pyramide-veld los en zendt tegelijkertijd twee machtige bundels uit; een xc gaat lateraal, een andere gaat mediaal naar de raphe. In fig. 351. 4 is de bundel ventraal van de pyramide en van den nucleus arcuatus gekomen, en is de laterale bundel xc zeer krachtig. In

Fig. 350.

Sluiten