Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der verschillende reflex-combinaties is gebonden aan een bepaalden tijd van rijpwording van verschillende organen.

Zoo zal bijv. het mesencephalon, labyrinthaire en proprio-receptieve indrukken met elkander verbinden tot zeer bepaalde instellingen, maar dat is eerst mogelijk, nadat er reeds een grondslag van de hierbij een rol spelende meer elementaire reflexen verkregen is. Op een later tijdstip komen er nieuwe instellingen bij. Men kan bijv. aannemen, dat het cerebellum of het striatum nieuwe auto-regulaties er bij voegt, die tot meer gecompliceerde instellingen voeren. Altijd is de eerste eisch, dat de onderlaag, waarop het hoogere, nieuw zich vormende, rusten moet, voldoende georganiseerd is, om het nieuw bijkomende te dragen.

Maar tevens doen zich op dit hooger niveau, meer dan vroeger, ook individueele verschillen kennen. De ontologie bepaalt hen.

Stelt men bijv., dat bij eenig individu de mesencephale uitingen reeds een hoogen trap van ontwikkeling hebben bereikt op het oogenblik, dat nieuwe volmaking noodig wordt. Vervorming tot hoogere doeleinden, door de inwerking van nieuwe organen, zal beginnen. Daartegenover kan een ander individu staan, dat op hetzelfde tijdstip nog slechts de allernoodigste mesencephale uitingen bereikt heeft, hetzij omdat de rijping aan het mesencephalon in dit individu langzamer was gegaan, hetzij omdat het minder krachtig, minder volmaakt was aangelegd.

Tn het eerste geval beschikt het individu bij de toe te voegen functie over het reeds voortreffelijk gecontroleerd stel reflex-uitingen, dat het mesencephalon eigen is. Het kan direct beginnen met de nieuw toe te voegen functies te verwerken. In het laatste geval zal een deel der nieuwe functie eerst verbruikt moeten worden tot betere afwerking der minder volmaakte instellingsinrichtingen, die het individu op dit oogenblik in het mesencephalon bezat.

In het eerste geval was een groote A met een kleine b tot Ab vereenigd, in het andere een kleine a met een groote B tot aB en het schijnbaar gelijke resultaat is door summatie van ongelijk groote samenstellingen verkregen.

De auto-regulatie der nieuwe instelling wordt langzaam, door oefening voltooid. Haar wording volgt op den voet de biologische ontwikkeling der samenwerkende organen, maar deze behoeft in de twee individuen niet gelijk te zijn.

Samengesteld uit een groot aantal factoren, die wel niet ongelijksoortig, maar desniettemin van zeer verschillenden omvang zijn, zal toch het eindresultaat, binnen een zekere variatie-breedte, hetzelfde moeten zijn. De factoren mogen ongelijk zijn in grootte, mogen op verschillende wijze aan elkander zijn gekoppeld, toch moet door hun integrale summatie de instelling tot het noodzakelijk te bereiken doel, bereikt geworden zijn, anders kan het wezen niet blijven bestaan.

Dientengevolge ontmoet men een der oorzaken van onderling individueel verschil en wel het niet gelijk zijn der verschillende functies, door wier samenwerking de wording van het functioneerend individu tot stand komt.

Sluiten