Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weer anders daarentegen is het in de middellijn, bijv. rondom de fissura prae-culminaris. Want de snede ligt frontaal van den sulcus primarius en valt ietwat scheef, zoodat de sulcus primarius nog juist wordt geraakt. Daar is evenmin driedeeling, maar terwijl in het laterale gedeelte de driedeeling nog niet is begonnen, is zij hier alweer voorbij. Men ziet dan ook, als men de grenslijn der lamina granularis externa naar de middellijn volgt, al enkele grootere cellen, neuroblasten of voorloopers van P u r k i n j e-cellen, verschijnen. Ook is de diepe laag der lamina molecularis, daar ter plaatse, veel dieper met carmijn getingeerd dan de buitenste laag.

Het is dus buiten twijfel, dat in dit praeparaat de schors-ontwikkeling niet overal gelijkmatig ver is voortgeschreden.

Het verst is zij gevorderd in de diepte der fissuren in de middellijn, hier de fissura prae-culminaris. Meer lateraal verkeert zij nog in het driedeelingstijdperk. De ventro-laterale vleugel heeft dit tijdperk nog niet bereikt.

Ten einde een denkbeeld te geven van de wijze waarop, in de schors van het cerebellum de jongere en de oudere gedeelten zijn verdeeld, zijn in fig. 399 een reeks doorsneden door dit foetale cerebellum in kaart gebracht en is het ten slotte in was gereconstrueerd.

Deze kaart is op de volgende wijze ontworpen:

De plaatsen, waar hoogstens een lamina superficialis aanwezig was, maar waar de lamina granularis secunda gemist wordt, of waar beide lamina nog ontbreken, zijn wit gelaten. Overigens is dit alleen het schorsdeel, dat direct tegen de flocculus-formatie aan grenst. Dit stuk, waaruit een deel der latere tonsilla zich vormt, is dus, zooals ook van Valkenburg opmerkt, het minst in ontwikkeling gevorderd, of beter gezegd, de schors der kleine-hersenen is nog niet tot zoover uitgegroeid. Wanneer een lamel zeer oppervlakkig is aangesneden, zoodat geen beoordeeling mogelijk is, bijv. in No. 137 der serie, is zulk een klein topje niet in kaart gebracht en dus ook wel eens wit gelaten.

Gestippeld zijn die zonen, welke behalve een lamina granularis superficialis tevens de lamina granularis secunda bezitten, maar waar nog geen drie lagen daarin kunnen worden onderscheiden. De geheele lobulus ansatus, de lateroventrale stukken van den lobus anterior en van den lobulus simplex verkeeren in dit stadium.

De lamellen, waarin de lamina granularis secunda in drieën is gedeeld, zijn door afwisselende zwarte en witte blokjes aangegeven, zoolang daarin geen tinctie der diepste laag van de lamina molecularis werd gezien, zoolang er tusschen de cellen der lamina granularis externa geen groote cellen, neuroblasten voor de toekomstige cellen van Purkinje, werden gevonden. Men vindt dit stadium in den lobulus para-medianus en in het meest naar voren en naar achter gelegen deel van het middenstuk, zoowel in den lobus anterior als in den lobulus medianus posticus.

Is echter de lamina granularis externa reeds in het bezit van groote cellen, wat meestal samengaat met een onduidelijk worden der lamina granularis

Sluiten