Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laagje merg omgeven en kunnen dus door W e i g e r t's mergscheede-kleuring bij het volwassen cerebellum zichtbaar worden.

De tangentiale vezels van den plexus peri-ganglionaris worden dus niet alleen door terugloopende collateralen uit axonen der cellen van P u r k i n j e geleverd, maar ook door axonen der korf-cellen, al is de richting dezer beide evenwijdig aan de grenslijn der lamina granularis loopende vezelgroepen dikwijls loodrecht op elkander geplaatst.

Behalve deze beide vezelgroepen, komen de tangentiale vezels der peri-ganglionaire laag, nog versterkt door een derde groep vezels, die er slechts tijdelijk een plaats in vinden.

Fig. 419.

Korf-cel naar een Bielschowsk y-praeparaat,

Zij zijn de z.g. klimvezels, de fibrae grimpantes.

Onder klimvezels verstaat men vezels, die nadat zij zich uit de mergspaak hebben losgemaakt, de korrellaag doorboren en vervolgens door hare eindvertakkingen in innigen samenhang komen met alle dendrieten eener cel van P u r k i n j e. De vezel klimt als het ware langs de dendrieten der cel van P u r k i n j e omhoog, splitst zich in fijne draadvormige, de dendriet in spiraalvorm omwindende draden, zoodat de dendrieten-boom der cel overal als met een netwerk omsponnen wordt. De beroemde fig. 47 van C a j a 1, die hier als fig. 420 is overgenomen, geeft een uiterst nauwkeurig beeld van den omvang en de innigheid van de synaps, die tusschen de klimvezels en de cel van P u r k i n j e tot stand wordt gebracht. Men kan dit in praeparaten volgens G o 1 g i-C o x somwijlen zeer fraai te zien krijgen. Maar deze klimvezels loopen niet altijd langs den kortsten weg uit de mergspaak naar de eerst bereikbare cel van P u r k i n j e. In praeparaten volgens Bielschowsk y, doen zij zich als bundels van stevige fibrillen voor, die soms over groote lengte tusschen de tangentiale vezels in loopen eer zij de cel bereiken, die zij, nadat zij haar merg hebben verloren, zullen omkleeden. Ook in praeparaten

Sluiten