Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brug aanwezig is, zou zulk een tusschen-station, indien het door hem beschreven cerebellum waarlijk een primaire aplasie was, even goed te gronde gegaan kunnen zijn.

M i n g a z z i n i teekent die centrifugale wegen dan ook met een onderbreking, als hij zijn schema opstelt.

Daardoor nadert hij tot andere onderzoekers, voor wie, zooals voor Masuda, Brouwer en anderen, de moeilijkheid blijft, op welke reeds voor vele jaren von Monakow de aandacht heeft gevestigd.

Zij is: Half zij dige of partiëele weefsel-vernietiging van één hemispheer der groote hersenen kan wel cel-atrophie in gelijkzijdige brugge-kernen in het leven roepen, maar deze is bij den eersten aanblik geenszins in plaatselijke overeenstemming met de cel-atrophie, die wordt waargenomen, wanneer als gevolg van half zij dig of partieel weefsel-verlies van het cerebellum, gekruiste brugge-kernen te gronde gaan en de cellen daarin verdwijnen.

Toch zijn er een aantal momanten, die bepalen, dat plaatselijke overeenstemming van de cel-veranderingen der brugge-kernen, in deze beide gevallen, niet alleen niet verwacht mag worden, maar zelfs bijna ondenkbaar is.

Als eerste moment geldt de volgende overweging:

Ofschoon elke plaatselijke cerebellum-verwoesting noodzakelijk gevolgd zal worden door celverlies in de daarvan afhankelijke (gekruiste en ongekruiste) brugge-kernen, kan, gelijk werd betoogd (fig. 469) dubbelzijdig verlies der hemispheren van de groote hersenen jaren bestaan, zonder gevolgd te worden door merkbare cel-veranderingen in de brugge-kernen.

Als het na cerebrale laesies tot celverlies in brugge-kernen komt, dan geschiedt dit, naar ik meen, constant, als het individu de cerebro-pontine stelsels nog vóór hun rijping verliest.

Dan zijn de voorwaarden gunstig voor de vernietiging der eerste barrière, die gewoonlijk de degeneratie door stelsels tegenhoudt. Dan kan het volgende neuron gemakkelijk tenietgaan en datgene ontstaan, wat men gewoonlijk de tertiaire atrophie noemt.

Waarschijnlijk kan ook, na rijping dezer stelsels, door haarden of door operatieven ingreep, vooral als zij door jonge individuen lang worden overleefd, onder bepaalde omstandigheden, wel eens een meer of minder belangrijke tertiaire atrophie der brugge-kernen worden ingeleid. Celverlies is dan hoogst zeldzaam, maar de cel-atrophie kan meer of minder aanzienlijk zijn.

Soms is zij belangrijk.

Maar wij kennen de voorwaarden niet, die de aanleiding er van worden en dat is te erger, omdat wij niet van te voren weten, of wellicht in één vezelstelsel met bijbehoorende kern, de voorwaarden voor atrophie aanwezig zijn geweest en in een daaraan grenzend stelsel niet.

Het tweede niet minder belangrijke moment is: Men is niet gewoon rekening te houden met mogelijke kruisingen der longitudinale brug-vezels. zoomin als met de mogelijkheid van een deels gekruisten, deels ongekruisten samenhang der brugge-kernen met het cerebellum.

Sluiten