Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarnaast ontspringen stellig nog andere vezels uit de ventrale kern. Zij kunnen bijv. uit haar latero-dorsale af deeling ontspringen, zich in de raphe der V a r o 1 s-brug kruisen en door den gekruisten brugge-arm naar lateraal gelegen cerebellum-afdeelingen gaan.

Indien dit zoo is, wordt het resultaat dat B orowiecki zag, na doorsnijding van één brugge-arm, veel begrijpelijker. Dit experiment voert inderdaad tot volkomen cel verlies in de brugge-kernen, zoolang zij gekruist op het cerebellum staan en hun vezels, door den gekruisten brugge-arm, cerebellumwaarts zenden. De ventrale kern verkeert slechts ten deele in dit geval. Brugge-arm-doorsnijding is dus niet bij machte de ventrale kern celloos te maken, gelijk inderdaad plaats vindt na volledige wegneming van het cerebellum. Het experiment van Borowiecki geeft dus een krachtigen steun aan de meening, dat bij doorsnijding van één brugge-arm, zoowel vezels vernield worden, die afkomstig zijn uit de gekruiste ventrale kern, als vezels die uit de gelijkzijdig ventrale kern zijn ontsprongen. Laatstgenoemde wenden zich naar de middellijn om aan weerszijden te eindigen rondom den worm, zoowel frontaal als caudaal.

Bovendien opent deze gedachtengang de mogelijkheid van een experiment, dat direct beoogt de ventrale kerngroep, éénzijdig, alle cellen te doen verliezen. Daarvoor is noodig:

le. dat alle verbindingen van beide ventrale kernen met den worm verbroken worden. De wegneming van den worm in zijn geheel, zal dan beide kernen in het bezit laten der cellen, die gekruiste verbindingen met meer lateraal gelegen cerebellum-afdeelingen bezitten.

2e. dat, éénzijdig door doorsnijding van één brugge-arm, ook die gekruiste verbindingen vernietigd worden.

Door zulk een experiment moet dan aan de zijde, gekruist aan den doorsneden brugge-arm, de ventrale kern over de geheele lengte van de V a r o 1 s-brug alle cellen verhezen. Aan de zijde van den doorsneden bruggearm verliest de ventrale kern wel alle cellen, die verbindingen met den worm hebben, maar behoudt de gekruiste verbinding met de zijdelings gelegen afdeelingen van het cerebellum.

Rademaker heeft toevallig een experiment verricht, dat dezen eisch zeer nabij komt. Bij een poging tot totale exstirpatie van het cerebellum eener kat had hij in eerste tempo den worm verwijderd.

Bij het tweede tempo, de doorsnijding der rechter cerebellum-stelen, ontstond een overmatige bloeding, zoodat de verdere operatie moest worden gestaakt.

In fig. 484 is het centrale zenuwstelsel dezer kat afgebeeld, men ziet in fig. 484 A, dat aan de rechterzijde liet sterk geschrompelde overschot ligt van het van den brugge-arm afgescheiden stuk der lobuli ansati en dat in de middellijn de worm in zijn geheel is verwijderd, behoudens dan een paar zeer frontale lamellen, die tot de lingula en tot den lobulus centralis behooren.

Sluiten