Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brachii conjunctivi, alle in vroegere hoofdstukken, zij het dan ook in ander verband, reeds behandeld.

Hier blijven dus alleen ter bespreking over de eigen kernen van den bind-arm. Deze kernen, wier cellen axonen daarin zenden, zijn echter weinig bekend.

3. In het dorsale vezelveld van den bind-arm (a in het schema) treft men de vezels aan, die, in verband met het tijdstip waarop zij merg krijgen, de oudste vezelstelsels in den bind-arm kunnen zijn.

Zij worden voor een deel geleverd door den nucleus fastigii en den nucleus globosus. De uitgezonden vezels sluiten zich aan den tractus uncinatus en terwijl deze langs den bind-arm loopt, gaan deze vezels in het halvemaanvormige veld over.

Voor een deel echter wordt dit veld ook versterkt door vezels, die met de vestibulo-cerebellaire banen het corpus juxta-restiforme verlaten en onderweg van de mediale zijde uit, overgaan in de dorsale af deeling van den bind-arm. Ook de twee mediale kernen van het cerebellum komen dus in aanmerking, als kernen, waaruit vezels voor den bind-arm ontspringen.-

Aldus kunnen de kernen, die aan den bind-arm het aanzijn geven, in twee groepen worden gerangschikt, die nog nader moeten worden behandeld. Zij zijn

le. de cerebellaire kernen;

2e. de nuclei proprii brachii conjunctivi.

Ad. 1. De cerebellaire kernen.

Bij de bespreking der vestibulo-cerebellaire stelsels werden de beide mediale cerebellaire kernen, de nucleus fastigii en de nucleus globosus uitvoerig beschreven (fig. 435, bl. 218). Daar werd uiteengezet, dat uit de groote cellen dezer kernen de vezels voor den tractus uncinatus ontspringen, dus ook de vezels, welke langs dien weg in het dorsale veld van den bind-arm gaan.

Voor de beschrijving dezer kernen mag daarheen worden verwezen.

Het leeuwenaandeel der vezels voor den bind-arm wordt evenwel door de beide laterale cerebellaire kernen geleverd. Vroeger (verg. fig. 433) is duidelijk gebleken, dat niet alleen de nucleus dentatus een oorsprongs-kern voor den bind-arm is, maar dat ook de nucleus emboliformis een groot aantal vezels daarheen zendt. Cel-praeparaten dezer beide kernen blijken overigens een zeer groote overeenkomst met elkander te bezitten.

Behalve een zeer groot aantal zeer kleine cellen, korrels, niet grooter dan die, welke in de lamina granularis der kleine-hersenen worden gevonden, komen in beide kernen twee verschillende vorm-elementen voor, die als groote cellen en als kleine cellen worden onderscheiden.

In fig. 499 A is een cel-praeparaat uit den nucleus dentatus van het konijn afgebeeld.

Daarin ziet men de groote veelhoekige cellen, met groote kern en een duidelijk kernlichaampje. Haar protoplasma is in het bezit van een tigroied, waarin grove chromophiele klompen worden gevonden, gewoonlijk rondom

Sluiten