Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kan ook voorkomen, dat zich heel hoog uit den nucleus pallidus, uit het voorste been der capsula interna een bundel losmaakt, die als een verdwaalde bundel, midden door het corpus subthalamicum heenloopt, dan in het intermediaire vezelveld der substantia nigra verder gaat, om ten slotte ten deele in de zwarte kern over te gaan, ten deele ook een intermediairen pedunculus lemnisci te vormen, ten deele weer in den hersensteel terug te keeren.

In fig. 596 is een teekening gegeven van zulk een abnormaliteit. In dit geval was de verdwaalde bundel dubbelzijdig en zeer krachtig, maar daarom ook zeer leerzaam. In fig. 596 A, een snede die het corpus mammillare treft, begint dit systeem. Aan het mediale einde der capsula interna, die hier nog alleen vezels uit de frontaaikwab bevat, vormt zich uit vezels van P3 van den nucleus pallidus, grootendeels langs het kam-systeem, maar ook langs de ansa lenticularis, een vezelveld. Het is in fig. 596. A, x genoemd.

In normale hersenen zal dit vezelveld zich grootendeels aansluiten aan de capsula interna, maar in fig. 596 is dit het geval niet.

Zooals uit fig. 596. B blijkt, wijkt die bundel in dorso-mediale richting af en komt midden in den nucleus subthalamicus te liggen. Hij wisselt vezels uit met deze vezelrijke kern. In caudale richting verder loopend, verlaat de bundel x deze kern weer en gaat over in de substantia nigra.

Daar ligt hij in fig. 596. C, in het dorsale gedeelte van het intermediaire veld van het stratum intermedium der zwarte kern. Hij is intusschen veel kleiner geworden, omdat de uitwisseling van vezels met de kern van L u y s en met het stratum intermedium steeds voortduurt.

Voortloopend in caudale richting, gaat de bundel x, die altijddoor vezels verliest en kleiner wordt,, wat meer ventraalwaarts. Aldus ziet men hem in fig. 596. D.

Thans maakt hij deel uit van het steeds machtiger wordende veld van den pedunculus intermedius lemnisci. Daardoor neemt hij zelfs weer in grootte toe.

Men kan hem daarin vervolgen totdat de bruggekernen en de nucleus reticularis ventralis tegmenti pontis bereikt zijn. De bundel gaat deels met den intermediairen pedunculus lemnisci door die kern heen in het stratum lemnisci over, voor een grooter deel keert hij met vezelbundels in de interne af deeling van den hersensteel terug.

De beteekenis van dezen verdwaalden bundel is waarschijnlijk de volgende: in elk zenuwstelsel volgt een klein deel der in hem vereenigde vezels den hier beschreven weg, maar in dit geval werd het aantal zeer groot en er ontstond een zelfstandige bundel. Die bundel ontspringt uit de meest mediale vezelbundels der frontale capsula interna ,maar het grootste vezeltal ontleent hij aan den nucleus pallidus, langs kam-systeem en ansa lenticularis.

Een klein aantal zijner vezels gaat over in het stratum lemnisci. Tot zoover staat hij op één lijn met de op lager niveau verdwaalde bundels in hoofdstuk IX beschreven. Maar die bundel x opent een beter inzicht op al

Sluiten