Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wegnemen van het cerebellum oefent bij konijn, hond, kat of aap geen in\ loed op liet corpus subthalamicum uit, noch op de vezel-structuur der kern (fig. 600), noch op de cel-verhoudingen daarin (fig. 602).

Door von Monakow is er op gewezen, dat de kern van L u y s evenmin noemenswaardige veranderingen ondergaat, wanneer het pallium in zijn geheel of gedeelten er van worden verwijderd.

K o d a m a, die het materiaal van het Z ü r i c h e r-instituut heeft verwerkt, is evenzeer de meening toegedaan, dat de geheele of gedeeltelijke verwijdering van het pallium geen invloed op de kern van Luys doet gelden. Hij is geneigd, Mingazzini's tegengestelde meening in verband te brengen met het feit, dat de mediale afdeeling der kern al in de norma kleiner cellen bevat dan haar laterale afdeeling. Die kleinere cellen zouden voor gedegenereerde cellen zijn aangezien.

Wat het materiaal der verzameling te Utrecht betreft, kan ik meedeelen, dat de wegneming eener geheele hemispheer of van stukken er van bij konijnen, niet samengaat met verandering in de kern van Luys, en evenmin is dit het geval na deze operatie bij katten en honden.

Er worden, na niet gecompliceerde wegneming eener hersenschors, eenige maanden na de operatie geen veranderingen in het corpus subthalamicum waargenomen, zelfs niet wanneer de hemispheren-verwij dering gepaard was gegaan met wegneming van het cerebellum.

Zoodra echter bij het wegnemen der hemispheer, het striatum gekwetst wordt, dan blijft het corpus subthalamicum niet langer onveranderd.

In fig. 603 is het corpus subthalamicum geteekend van den herhaaldelijk genoemden hond van Z e 1 i o n y-P a v 1 o v, die 4 jaren zonder hemispheren heeft geleefd, en wel aan de zijde, waar het grootste deel van het striatum door de operatie vernietigd was. De cel-atrophie is in de kern zeer intensief. Zij is diffuus over de kern verbreid, zonder voorkeur voor de kleinere, mediaal gelegen cellen, of voor de grootere cellen der laterale kern-af deeling.

Nog meer sprekend is de cel-atrophie in den nucleus subthalamicus, die in fig. 604 is afgebeeld. De teekening is ontleend aan het corpus subthalamicum van een hond, die door dr. Rademaker is geopereerd. De linker hemispheer is 97 dagen vóór den dood weggenomen, de rechter 77 dagen en het cerebellum 38 dagen vóór den dood. Bij de wegneming van de rechter hemispheer is het striatum volkomen onbeschadigd gebleven. Bij het wegnemen van de linker hemispheer daarentegen is het striatum geheel en al mede weggenomen. Bovendien is beiderzijds het achterste gedeelte van het diëncephalon min of meer beschadigd en ten gevolge van de hemispherenexstirpatie in sterke mate tot atrophie gebracht.

Het is in dit geval opmerkelijk, dat het rechter corpus subthalamicum, ofschoon verkleind, maar zeer weinig veranderingen in vezel- of celbouw vertoont. Het linker is in fig. 604 afgebeeld, naar een cel-praeparaat.

Er zijn in de linker kern van L u y s, vooral in haar grootcellige afdeeling, maar weinig cellen, die niet gedegenereerd zijn. De kleincellige mediale

Sluiten