Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft verkregen en nog meer samengesteld is geworden, doordat het gebied der spraak-fnnctie er deel van uitmaakt.

Dit zoogenaamd psychisch gedeelte der menschenhersenen behoort zeer zeker tot de phylogenetisch jongst verkregen hersengedeelten. Het is in verband te brengen met de verschuiving der jongst verkregen functies naar de voorpool van het zenuwstelsel.

Dit schema is nu zonder twijfel geheel en al in overeenstemming met hetgeen de studie der myelinisatie in de voorpool der hersenen ons heeft geleerd.

Tevens maakt dit schema ons echter duidelijk, wat bedoeld wordt, als men zegt, dat de frontale windingen een specifiek menschelijk gedeelte deihersenschors zijn. Al is, naar mijn meening, er nog geen recht om aan dit deel psychische functies toe te kennen bij uitsluiting van andere hersenschors-gedeelten, toch omvat het de hoogst ontwikkelde afdeeling dezer functies. Maar ook blijkt er uit, dat het resultaat der studie der myelinisatie in het voorste hersenpoolgebied der menschen niet gebruikt mag worden tot het vormen van een oordeel over de resultaten, die de vergelijkende anatomie der lagere gewervelde dieren afwerpt voor de ontwikkelingsgeschiedenis. Beide raken elkander niet aan. Wel mag men veronderstellen, dat ook bij andere zoogdieren, welke niet op de wijze van apen en menschen het voorhoofdsgedeelte der hersenen op een zelfstandige wijze ontwikkeld hebben verkregen, toch de allerhoogste functie naar de voorpool is verschoven. Wanneer dus bij andere zoogdieren in het striatum soortgelijke stelsels worden teruggevonden als men bij den mensch vindt, dan beteekent dit niet, dat zij geheel én al dezelfde functie behoeven te verrichten.

Inderdaad zullen wij zien, dat men zelfs bij lagere, nog lissencephale zoogdieren, als b.v. bij het konijn, den pedunculus thalami inferior en het kamsysteem terugvindt, zij het dan op veel eenvoudiger wijze gebouwd dan zij bij den mensch zijn. Ook bij het konijn, is de pedunculus thalami inferior jonger (myeliniseert later) dan het kamsysteem. Maar het is niet geoorloofd, daaruit het besluit te trekken, dat de nuclei anteriores thalami van het konijn zouden zijn gelijk te stellen met het tuberculum anterius thalami van den mensch.

Ook bij het konijn geldt het, dat de jongst verkregen functie verhuist naar de voorpool van het dier, dat het frontale striatum-gedeelte een jongere functie bezit dan het occipitale gedeelte ervan, maar die functie is niet dezelfde, als die welke bij menschen een rol speelt.

Zal de vergelijkende anatomie controle ondergaan door de chronologie der myelinisatie, dan moet voor elk behandeld dier, naast de vormbeschrijving ook de volgorde der myelinisatie beschouwd worden. Totdat dit geschied is, kan er geen oordeel gevormd worden of de resultaten dezer beide richtingen van onderzoek overeenstemmen. Thans staan zij naast elkander. Het is niet alleen niet uitgesloten, maar zelfs aannemelijk, dat in één opzicht het resultaat der vergelijkende anatomie geldig is en in een ander opzicht dat der ontwikkel ingsgeschiedeni s.

Sluiten