Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de vernieling van het kamsysteem. Het verandert niet tengevolge van zijn doorsnijding. Het blijft evenals de pedunculus inferior thalami intact.

De makrosmatische zoogdieren leveren ons dus een voortreffelijk voorbeeld voor de onderscheiding van een dubbel systeem in het striatum. In het frontale stuk ervan, dat onder meer strio-thalamische wegen (pedunculus inferior thalami) naar de voorste kernen van den thalamus zendt, ziet men een stuk voor zich, dat verband houdt met het rhinencephalon en de frontale hersenen.

In het occipitale stuk, dat eveneens strio-thalamische banen uitzendt naar het midden van den thalamus, ziet men een striatum-stuk voor zich, dat door het kamsysteem verband houdt met zeer verschillende gedeelten, die wijzen op een samenhang met het sensu-motorische zenuwstelsel.

De verbindingen met het caudale zenuwstelsel zullen wij nu echter nader in oogenschouw moeten nemen, want het onderzoek van hersensteel, \ a r o 1 s-brug en medulla oblongata, caudaal van de plaats der verwonding, werpt voor ons doel niet onbelangrijke vruchten af.

Met in de M a r c h i-praeparaten. De veranderingen van weinig intensiteit, die daarmee kunnen worden aangetoond, zijn na ruim 2 maanden grootendeels verdwenen. Een stuk van den hersensteel en van de meest proximale V a r o I's-brug, alsmede een stuk van de caudale medulla oblongata met het cervicale ruggemerg, was desondanks toebereid voor M a r c h ionderzoek. In het stuk van de V a r o I's-brug werd opgemerkt, dat er nog wel M a r c h i-brokken in den pes pedunculi en in den lemniscus medialis diffuus waren verspreid, maar dat zij uit de formatio reticularis verdwenen waren, ofschoon daarin zeer belangrijke veranderingen in vezel- en celpraeparaten met andere methoden konden worden aangetoond. In het caudale einde der medulla oblongata was in de kruising der pyramiden geen M a r c h ikorrel meer te vinden, zoomin als in het ruggemerg, desniettemin was de pyramide sterk atrophisch en door glia-woekering veranderd. Ook kon men in de kernen van G o 11 en B u r d a c h der gekruiste zijde een belangrijk celverlies vaststellen en een partieele atrophie der lemniscus-kruising, maar M a r c h i-korrels vond men daarin in de praeparaten der caudale oblongata niet. Men mag dus wel aannemen, dat bij dit konijn alle March i-veranderingen, die niet zeer intensief waren, reeds waren verdwenen, al was op enkele plaatsen, bijv. in den zeer intensief veranderden pes pedunculi, nog M a r c h idegeneratie zichtbaar.

Het onderzoek van het caudale zenuwstelsel, verricht met behulp van vezel- en celpraeparaten, volgens de methode van Weiger t-P al of met karmijn, leert diepgaande veranderingen daarin kennen.

Allereerst leert het onderzoek van zulke praeparaten door de roode kern, die nog vrij ver caudaal van de verwonding is gelegen, dat haar kleincellige afdeeling in sterke mate verkleind is en bijna al haar cellen geatrophieerd zijn. Deze veranderingen zijn echter bij de bespreking der roode kern uitvoerig beschreven en het is onnoodig er hier nader op in te gaan.

Sluiten