Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reeks van drie doorsneden in fig. 675 B geteekend, leert ons, hoezeer de atrophie in het voorste tuberculum sterker is, dan in het voorafgaande geval.

De reeks door het tuberculum bestaat uit 42 doorsneden en in 40 eindigt het rechter, in 42 het linker.

In de eerste 14 doorsneden wordt alleen het rechter getroffen, dan in doorsnede 14 verschijnt eerst het geatrophieerde linker tuberculum anterius.

De linker bij kern heeft alle kleinere cellen verloren en zeer vele van de grootere cellen.

De linker bundel van dorsale thalamus-vezels is aan de linker zijde veel smaller dan rechts. Alle fibrae transferentes zijn uit de linker hoofdkern weggevallen en een zeer groot aantal kleine cellen zijn tenietgegaan.

Nog in doorsnede 30 zijn deze verschillen ten nadeele van links duidelijk genoeg. Dan wordt het geleidelijk minder, totdat in doorsnede 40 het rechter en in 42 het linker tuberculum anterius verdwenen is.

Summa summarum is er bij een sterker beleediging van rhinencephalon, samen met een gedeelte der voorhoofds-hersenen, ook een meer omvangrijke atrophie aan het vooreinde van het voorste tuberculum thalami van denzelfden aard, als wanneer alleen het rhinencephalon is beleedigd.

Om echter het geheele tuberculum anterius te doen verdwijnen, is het noodig, dat naast de zooeven genoemde beleediging, ook een stuk van het striatum wordt verwoest.

Dr. Armando Ferraro (Contrib. sperimentale allo studio della substantia nigra etc. Arch. di Neurologia, Psychiatria e Psicoanalisi. 1925, Vol. I, f. III) heeft voor een ander doel in mijn laboratorium, bij konijnen, geheel of gedeeltelijk het striatum vernield. De door hem gebruikte series bevinden zich in mijn verzameling van praeparaten. Daaronder is er een, konijn no. 7, dat op 24 Maart 1924 geopereerd, tot 11 Juni 1924 leefde.

Dr. Ferraro heeft de daar aangebrachte beleediging uitvoerig beschreven. Er is een belangrijk stuk der schors vernield. De zones 18, 17, 20 en 22 bijna geheel, benevens 7, 5, 1, 3 en 13 gedeeltelijk. Zij hebben tot een belangrijke atrophie van den thalamus aanleiding gegeven, die ons echter hier nog niet zal bezig houden.

Daarbij zijn zoowel reukwindingen verwoest als een groot gedeelte der voorhoofdshersenen. Bovendien echter is de laterale rand van het voorste gedeelte van het putamen geheel en gedeeltelijk ook van den nucleus pallidus verwoest.

In fig. 676 A zijn, naar de foto's door Dr. Ferraro gegeven, twee teekeningen afgebeeld, een van de dorsale en een van de ventrale hersenen van dit konijn. Men ziet daarin, dat aan de linker zijde de hemispheer veel kleiner is dan aan de rechter, en dat aan de ventrale zijde, het linker rhinencephalon den tractus olfactorius lateralis mist, terwijl de linker gyrus piriformis sterk is geatrophieerd. Bovendien komt daarbij de beleediging van het voorste stuk van het striatum.

Van dit konijn is een ononderbroken reeks doorsneden door het vooreinde

Sluiten