Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nog meer belang echter was, dat onder bepaalde omstandigheden welke alleen waren te verstaan, als men een inhibitie der voorwaardelijke reflexen in de hersenschors onderstelde, de honden in slaap vielen of wel verschijnselen van den hypnotischen slaap vertoonden.

Dit resultaat van P a v 1 o v, een der eerste schreden op den weg eenei wezenlijke physiologie der hersenschors, schijnt op den eersten aanblik volkomen onafhankelijk en moeilijk in verband te brengen met D e m o 1 e's experimenten.

Slaap berust op inhibitie der hersenschors onder invloeden uit de buitenwereld, luidde P a v 1 o v's grondstelling. Is er echter wel veel tegen te zeggen, als men Demole's experimenten samenvat in de stelling: slaap berust op een aan de prikkels van het eigen lijf ontleende aandoening van de regio basalis der substantia grisea centralis diëncephali.

Zouden die twee stellingen onvereenigbaar zijn. Het komt mij voor van niet. Onderstelt men dat de prikkels uit het eigen lijf, d. w. z. de hormonen der endocrine klieren, welke tot regulatie van respiratie, circulatie, warmte en stofwisseling dienen, de hersenschors evengoed inhibeeren kunnen als, onder bepaalde omstandigheden, de voorwaardelijke reflexen, dan is er een eenvoudige overeenstemming tusschen beide groepen van experimenten bereikt.

Deze meening stelt zich op het standpunt, dat de streek van het tuber cinereum actief ingrijpt op het ontstaan van den slaap. Deze wordt overigens door de meerderheid der onderzoekers verdedigd. Wel staat daartegenover de z.g. blokkadehypothese, die het tuber cinereum een negatieve rol toeschrijft, nam. het beletten, dat bepaalde impulsen de schors bereiken. Deze meening heeft echter scherpe bestrijding gevonden, vooral door E c o n o m o.

Desniettemin liggen er in het probleem van den slaap nog vele moeilijkheden en rijzen er allerlei vragen. Hoever strekt de inhibitie der hersenschors, in den zin van P a v 1 o v, zich uit ? Schakelt zij ook het tuber cinereum uit ? Op welke wijze wordt het tuber cinereum geprikkeld? Mocht D u b o i s met recht prikkeling door koolzuur van het slaapcentrum onderstellen? Mocht P i é r o n, die honden, ingespoten met bloed van wakker gehouden honden, onmiddellijk zag inslapen, uit dit experiment afleiden: prikkeling van het tuber door hypno-toxin? Of zijn die prikkels uitsluitend de hypohysishormonen in den zin van Harvey Cushing en Broers?

Ik zou zoo kunnen doorgaan.

Een ding echter staat vast. De geheele basale substantia grisea centralis diëncephali is verbonden met den thalamus en daardoor met de schors.

Aldus maken wij weder kennis met een belangrijke functie van den thalamus. Levenswichtige functies worden er mee verbonden. Zij dragen in belangrijke mate bij tot de voorbereiding van de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Zij worden door het ontstaan van slaap bij verwoesting van het tuber cinereum, als het ware ad oculos aangewezen in hun beteekenis voor de .persoonlijkheid.

Sluiten