Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treedt zonder uitzondering abortus op. Andere onderzoekers hebben dit ook voor andere diersoorten kunnen bevestigen en in de literatuur zijn talrijke waarnemingen meegedeeld, waaruit ook voor de vrouw meestal de geldigheid van deze wet blijkt. Door de hormoonstudies der latere jaren weten wij, dat het corpus luteum tweeërlei beschermende werking op de jonge zwangerschap heeft. In de tweede helft van den menstrueelen cyclus zorgt, zooals wij gezien hebben, het gele lichaam voor het overgaan van het geprolifereerde baarmoederslijmvlies in zijn secretorische phase, waarbij tevens de decidua menstruationis gevormd wordt. Wordt het eitje niet bevrucht, dan gaat door een nog onbekend mechanisme het corpus luteum te gronde. Treedt echter zwangerschap in, dan blijft door een eveneens nog niet geheel bekend mechanisme, het corpus luteum verder bestaan en blijft het op de decidua uterina een beschermenden invloed uitoefenen. Het corpus luteum hormoon zorgt voor de vorming en de in stand houding van een goede decidua en daarmee voor een goeden voedingsbodem voor het jonge ei, waaruit het voorloopig, voordat de trophoblast nog tot ontwikkeling is gekomen, door diffusie de benoodigde voedingsstoffen kan opnemen en waarin later een normaal functioneerende placenta zich ontwikkelen kan. Is dit geschied, dan is de protectieve werking van het corpus luteum niet meer noodig en kan de placenta diens functie overnemen; het corpus luteum graviditatis gaat te gronde.

Een tweede beschermende werking van het gele lichaam op de jonge zwangerschap is in den laatsten tijd bekend geworden. Knaus heeft aangetoond, dat het corpus luteum, van het begin van zijn ontwikkeling af, een stof vormt, die de buiten de zwangerschap bestaande bewegingen van de baarmoeder remt, doordat het deze laatste ongevoelig maakt voor de inwerking van het hormoon uit de achterkwab der hypophyse. De placenta neemt later, zooals de Snoo aannemelijk heeft gemaakt, ook deze functie van het corpus luteum over.

Het is nu zeer goed denkbaar, dat, wanneer door onvol-

Sluiten