Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lichtste gevallen alleen de productie van zaadcellen gestoord (azoöspermie), in zwaardere heeft ook de interne secretie geleden of is geheel opgeheven. Libido en potentie ontbreken. De houding der patiënten dientegenover schijnt geheel verschillend te zijn. Sommigen maken den indruk hun gemis niet te beseffen en slagen erin een harmonisch psychisch leven te leiden zonder eenigen erotischen inslag. Anderen mokken gedurig over hun tekort, zoodat er een heel complex uit ontstaat, dat hun psychisch leven volkomen beheerscht. Zij loopen van den eenen dokter naar den anderen, wat tot voor eenige jaren een geheel doellooze handelwijze moest zijn. Het is wel onnoodig te zeggen dat hiermede slechts de uiterste groepen zijn aangeduid.

In de tweede plaats kunnen sommige kryptorche mannen tot de eunuchoiden gerekend worden. Meestal is bij hen echter de interne secretie van de verborgen testikels zoo weinig gestoord dat elk castraten-symptoom in de habitus ontbreekt.

Niet tot de eunuchoiden rekent men patiënten waarbij een ontwikkelingsstoornis zich buiten de genitale sfeer heeft uitgebreid, en nog minder die, waarbij de genitale stoornis zelfs niet in het middelpunt der verschijnselen staat. Hiervoor zij naar de hoofdstukken over infantilisme resp. dwerggroei verwezen.

'W at betreft de therapie, hiervoor geldt wat zooeven van de behandeling der castraten is gezegd, met één uitbreiding. Daar de eunuchoiden n.1. in het bezit van, zij het ook slecht ontwikkelde, testikels zijn, kan men een poging wagen met gonadotroop hormoon, dat bij echte castraten niet werkt. Exacte klinische resultaten op dit gebied zijn mij echter nog nauwelijks bekend.

Leiden Prof. Dr. S. E. de Jongh

Sluiten