Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door slechten algemeenen toestand of aanwezigheid van metastasen). De meeste patiënten overlijden kort, soms zelfs zeer kort na de operatie, wellicht omdat de bijnier van den gezonden kant vaak hypoplastisch is.

Men kan trachten aan dit euvel tegemoet te komen door cortine in te spuiten, onder nauwkeurige controle van de klinische verschijnselen, van den bloeddruk en van de samenstelling van het bloed, wat ureum, glycose en chloornatrium betreft.

Yan de patiënten, die de operatie doorstonden, stierf een deel na één of meer jaren aan metastasen, er zijn slechts enkelen definitief genezen. Wat ons in het bijzonder belang inboezemt, is het feit, dat de meeste afwijkingen teruggingen, zoodat men mag aannemen, dat de bijniertumor de oorzaak, direct of indirect, was geweest.

De kliniek leert ons dus, dat er van de adenomen en carcinomen der bij nier schors een krachtige prikkel uitgaat op den groei van het lichaam, op het geslachtsapparaat en op den haargroei. Dit moet wel een gevolg zijn van door de tumorcellen afgescheiden stoffen, want bij andere bijniertumoren treft men overeenkomstige verschijnselen niet aan.

Voor deze opvatting kan men steun vinden in de experimenteele physiologie: wegneming van de bijnieren wordt gevolgd door atrophie van de testes en de prostata met remming van de spermatogenese, en door atrophie van de ovaria en van den uterus met slechte rijping van de follikels; bij sommige dieren wordt de bronst zeldzamer of zij verdwijnt geheel, omgekeerd zou toevoeging van bijnier aan het voedsel en inspuiting van bijnierextracten groei en functie van testis en ovarium bevorderen. Of deze invloed een directe is of door tusschenkomst van de hypophyse tot stand komt, is niet zeker.

Er blijven echter vele moeilijkheden en duistere punten over: zoo worden b.v. vaak hyperplasie en adenomen van de schors gevonden, die bij het leven nooit eenig symptoom

hebben gegeven.

Bij kinderen gaat een groot schorsgezwel steeds gepaard met pubertas of met pseudo-pubertas praecox; bestaat

Sluiten