Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de bekendste verschijnselen der anaemia perniciosa behooren de neurologische afwijkingen, meestal in den vorm van z.g. gecombineerde strengziekte. Gedurende de eerste jaren na de ontdekking der levertherapie scheen het, alsof weliswaar de bloedarmoede door deze behandeling tot verdwijning kon worden gebracht; de strengziekten bleven echter onbeïnvloed. Langzamerhand is in deze opvatting een kentering gekomen. Het is gebleken, dat, indien men slechts op intensieve wijze behandelt, wel degelijk de ontwikkeling der strengziekte kan worden voorkomen, of indien deze eenmaal aanwezig is, een verdere progressie kan worden gestuit. In sommige gevallen is zelfs een aanzienlijke verbetering te bereiken. Meestal is deze verbetering het duidelijkst waarneembaar in de sensorische sfeer: de paraesthesieën verdwijnen, het diepe gevoel, de vibratiezin, eventueel ook tast- en pijnzin keeren terug. Daarnaast komt soms een aanzienlijke vooruitgang in het loopen tot stand; patiënten, die vóór de behandeling het bed niet konden verlaten, worden weder mobiel. De blaascontröle keert in sommige gevallen terug. De pathologische reflexen verdwijnen echter, indien zij eenmaal aanwezig zijn, slechts zelden. Zooals gezegd, is voor het bereiken van dergelijke resultaten een zeer intensieve behandeling noodzakelijk. De hoeveelheid leverof maagpraeparaten, welke voldoende is om het bloed op normaal peil te brengen en te houden, is meestal niet toereikend om de strengziekte te verbeteren. De bereiding van geconcentreerde, inspuitbare extracten is dus ook hier van onschatbare waarde geweest; aan het gebruik van groote hoeveelheden inspuitbare praeparaten is het te danken, dat wij thans de prognose der strengziekten zoo veel optimistischer kunnen stellen, dan het geval was gedurende den tijd, toen men de lever slechts per os kon toedienen. Volgens sommigen heeft het nut, om naast lever nog groote doses ijzer te geven. (Sargant). Deze meening kunnen wij op grond van onze eigen ervaringen noch bevestigen, noch ontkennen.

Sluiten