Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan men toch zeggen, dat de bedoelde individuën ook in psychisch opzicht herhaaldelijk opvallen door hun onrijpheid. Zij zijn onzelfstandig, afleidbaar, vluchtig en hebben vaak een opvallend gebrek aan initiatief. Hun oordeelsen begripsvorming blijft oppervlakkig. Zij zijn zeer gemakkelijk emotioneel te beïnvloeden en beschikken veelal over een levendige phantasie. Zij missen overleg en innerlijke zekerheid, al zijn zij onder goede leiding nog tot behoorlijke prestaties in staat. Hun gezichtskring blijft klein en hun levensbegrip kinderlijk. De psycho-sexueele ontwikkeling blijft min of meer onvolkomen. De puberteit treedt soms pas na het 20ste jaar in. De partieele strevingen der geslachtsdrift versmelten niet of althans onvoldoende, zoodat de binding dezer drift aan het genitaalorgaan geremd kan zijn. In plaats hiervan treedt vaak een opvallende sexueele nieuwsgierigheid. Deze individuën zijn verder gepraedisponeerd voor het intreden van neurotische verschijnselen. Speciaal hysterische symptomen, phobieën en dwangverschijnselen van allerlei aard, treft men bij hen veelvuldig aan.

Het onderling verband tusschen de boven beschreven drie groepen van verschijnselen valt niet te ontkennen. De gemeenschappelijke oorzaak moet ook hier gezocht worden in den aanleg van het individu, al kunnen ook exogene factoren (opvoeding, milieu) de verschijnselen in gunstigen of ongunstigen zin beïnvloeden. Het blijft echter een min of meer „zwevend" complex, waarvan de grenzen naar alle richtingen vervloeien en dat zijn plaats vindt in een soort niemandsland tusschen den normalen en den pathologischen mensch.

Onder tal van benamingen meer of minder geaccentueerd in een bepaalde richting, is het bedoelde syndroom in de literatuur terug te vinden. Zoo spreekt Kronfeld over „psycho-sexueeel infantilismewaarbij het accent geheel wordt gelegd op de psychische en psycho-sexueele eigenaardigheden. Bolten gaat in zijn reeds boven geciteerde monographie van het begrip der sympatUcusliypotonie

Sluiten