Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door, dan stijgt de druk tot boven de 300 mM. Hg en blijft maandenlang op dit abnormaal hooge niveau gefixeerd; de polsfrequentie is hierbij altijd versneld.

Het vasopressine is zoover wij weten, het eenige hormoon, dat ook direct op het bloeddrukcentrum werkt. Adrenaline, dat in staat is den bloeddruk sterk te verhoogen, heeft op het centrum geen invloed. De stof heeft een peripheer aangrijpingspunt; de bloeddrukverhooging, die ten gevolge van een vernauwing van de periphere vaten ontstaat, wordt door de werking van de „Blutdruckzügler" gedeeltelijk genivelleerd.

Xog omstreden is de beteekenis van het bijniermerg voor de instandhouding van den normalen bloeddruk; sommige onderzoekers (o.a. Volhard en zijn medewerkers) meenen, dat zij vrijwel nul is. Na subcutane injectie van hoeveelheden adrenaline, te gering om eenige bloeddrukverhooging te veroorzaken, konden zij deze stof in het bloed aantoonen terwijl zij bij normale menschen en bij patiënten met hypertensie met de zelfde methodiek nooit adrenaline in het bloed vonden. Tournade en Chabrol hechtten de bijniervene van een hond in de vena jugularis A an een kleineren hond, waarbij de bijnieren van te voren geëxtirpeerd waren; de bloeddruk van dit 2de dier zakte direct als de circulatie tusschen beide onderbroken werd. Met de zelfde methode konden zij aantoonen, dat bloeddrukverlaging een verhoogde adrenalinesecretie ten gevolge heeft. Heymans 2) en zijn medewerkers herhaalden deze proeven met hetzelfde resultaat; zij toonden tevens aan, dat de bloeddrukverhooging, die bij doorsnijding van de „Blutdruckzügler" tot stand komt, voor een gedeelte door versterkte adrenalinesecretie veroorzaakt wordt. Het blijkt dus, dat de bijnieren aan het bloeddrukcentrum onderworpen zijn.

Onontbeerlijk zijn de bijnieren voor het ontstaan van den „Entzüglungshochdruck" vermoedelijk niet; bij bijnierlooze proefdieren, die door cortine-inspuitingen in het leven gehouden worden, verloopen de carotis-sinusreflexen normaal.

Sluiten