Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om tot volledig herstel te komen; een enkele maal blijft de hypotensie om onbekende redenen bestaan. Ik vond geen mededeelingen over behandeling met bijnierschorspraeparaten; zelfs indien hiermede goede resultaten te bereiken zijn, zullen, zoolang de praeparaten nog zoo hoog in prijs blijven, de kosten dikwijls een beletsel vormen.

Kort na de ontdekking van het adrenaline heeft men dit nog al eens aan lijders met postinfectieuze hypotensie toegediend. Het geringe succes behoeft ons niet te verwonderen als wij bedenken hoe kort de bloeddrukver hooging van een adrenaline-injectie blijft bestaan. Meer heil is te verwachten van de in chemisch opzicht nauw met adrenaline verwante stoffen ephedrine, ephetonine en ephetonal, die een langer durende bloeddrukverhooging bewerken. Schnetz 17) raadt aan om over den dag verdeeld 4 a 5 maal een tablet van 50 mg ephetonal of ephetonine te geven. Het laatste zou wat sterker werken, doch veroorzaakte dikwijls tachycardie, hartkloppingen en oppressie-gevoel. Hoewel ook ephetonal deze onaangename bijwerkingen niet geheel mist, voelden zijn patiënten zich onder de behandeling veel beter. De bloeddruk blijft den geheelen dag op normale hoogte, doch is den volgenden ochtend weer op het lage niveau; de behandeling moet dus geruimen tijd voortgezet worden. Een proef met een lagere doseering, die zoo noodig onder controle van den bloeddruk geleideüjk verhoogd kan worden, is zeker aan te raden.

c. Essentieele hypotensie.

Terwijl de essentieele hypertensie reeds een 30-tal jaren het onderwerp van intensieve studie is, heeft men pas de laatste jaren meer aandacht aan de essentieele hypotensie gewijd. De patiënten, die meestal van het asthenische type zijn, hebben geen typische klachten: gewoonlijk zijn gebrek aan energie, snelle vermoeidheid bij spierarbeid, hoofdpijn, duizeligheid, neiging tot flauwvallen, gevoel van druk in de hartstreek, impotentie, gebrek aan eetlust of obstipatie

Sluiten