Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Age" x) wordt volgens den inleider de ouderdom niet door het aantal jaren bepaald maar „it will probably best been defined by the condition of the heart and arteries, especially the smaller arteries".

Het spreekt vanzelf, dat de bloedverzorging voor den toestand van elk weefsel en daardoor voor elke prestatie van fundamenteele beteekenis is en dat bij achteruitgang of ontbreken van deze functie de verrichtingen van het 'organisme tot nul dalen. Daar de bloedverzorging van den toestand, waarin zich de vaten bevinden, afhankelijk is, is de beteekenis hiervan zonder meer duidelijk. Ieder begrijpt echter, dat het belangrijk is, de factoren te leeren kennen, die op hun beurt weer het vaatsysteem ongunstig beïnvloeden. Hadden wij het in de hand deze factoren te wijzigen, dan zou de wetenschap een stap vooruit hebben gedaan. oor ons komt het er op aan het geJieele individu te beinvloeden. Dit kan in zekeren zin geschieden geheel onafhankeüjk van het aangenomen causale verband, of zoo men wil ook juist door dit causale verband overdreven sterk op den voorgrond te plaatsen. Wij bedoelen daarmee, dat men meer of minder elke afwijking van den norm als oorzaak voor de totale verandering kan beschouwen en dus door de bestrijding hiervan kan trachten het tot stand komen van het proces der veroudering te beletten. Om nu bij de tot dus verre genoemde — weliswaar zeer gecompliceerde — systemen (het vaatsysteem en het endocrine systeem) wier veranderingen de voor den ouderdom karakteristieke afwijkingen heeten te veroorzaken, te blijven, is het duidelijk, dat ook, wanneer de primaire verandering niet steeds dezelfde is, éénzelfde therapie tot het doel kan voeren, n.1. verbetering in den toestand te brengen.

Eerste geval: de vaten zouden de oorsprong zijn van het kwaad, zij zouden o. a. een geringeren bloedtoevoer naar de schildklier op hun geweten hebben, waardoor deze slecht zou functioneeren, de stofwisseling zou dalen, hart en nieren zouden lijden en ook de vaten dus weer in slechte conditie komen enz. enz.

J) Old Age, Actinic Press Londen 1934.

Sluiten