Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste zij op padutine gewezen en op menformon, dat ook bij ulcera goede diensten heeft bewezen. Een onmiskenbaar succes werd onlangs bereikt met tamelijk groote doses menformon (3 x per week 10.000 E subc. of 1 x 50.000 E na 6 weken) bij een geval, dat lang was waargenomen en zich absoluut refractair had gedragen. Ook insuline (door plaatselijk opdruppelen) is herhaaldelijk bij ulcus cruris gegeven.

Dat prostata-hypertrophie een echte ouderdomsziekte is, wordt waarschijnlijk door niemand betwijfeld. Daarmee is niet in strijd, dat ook 50-jarigen vaak reeds aan deze ziekte lijden. Tusschen de prostata-hypertrophie en de achteruitgang van de geslachtsfunctie is reeds sinds lang, ook door leeken, een verband aangenomen en zoo heeft men op grond van min of meer plausibele voorstellingen ter bestrijding van deze ziekte operatief in het geslachtsapparaat ingegrepen. Het feit, dat bij castraten, menschelijke zoowel als dierlijke, alle secundaire geslachtsorganen, dus ook de prostata kleiner worden, heeft reeds voor 50 jaren chirurgen van verschillende landen, Launois in Frankrijk, Ramm in Noorwegen, White in Amerika, er toe gebracht de castratie aan te bevelen. Ofschoon men in een groot aantal gevallen {in het begin werd van de helft gesproken) een gunstig gevolg van de operatie, wat betreft een verminderden omvang van de prostata en een verbetering van de blaasfunctie meende te kunnen vaststellen, heeft zich toch het meerendeel der artsen afwijzend tegenover dezen ingreep gesteld, omdat nadien herhaaldelijk een algemeene inzinking het gevolg was, een marasmus, die aan strumiprive kachexie deed denken (Fürbringer). Om dezelfde reden en wegens het groote gevaar van de operatie, die bij de castratie zelf feitelijk nihil is, heeft men onderbinding der naar de testes voerende vaten afgeraden (oorspronkelijk door Bier aanbevolen). Op grond van welke overweging men éénzijdige castratie heeft aanbevolen, is mij niet duidelijk; er werd ook nooit succes van gezien. Wanneer de prostatahypertrophie in dien zin van de testes afhankelijk is, dat

Sluiten